Parafenbesluitenlijst 9 juni 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 9 juni 2020

Spoedaanvraag sloop asbesthoudend dak van een schuurtje bij OBS Theo Thijsen

Datum besluit: 05-06-2020

Poststuknummer: 202000359

Het college heeft besloten:

  1. Geen spoedvoorziening te treffen voor de sloop van een asbesthoudend dak voor een schuurtje bij OBS Theo Thijssen.

Deelname regeling Lokale Sportakkoorden – uitvoeringsbudget 2020

Datum besluit: 05-06-2020

Poststuknummer: 202000429

Het college heeft besloten:

  1. Deel te nemen aan de regeling Lokale Sportakkoorden- uitvoeringsbudget 2020.
  2. Hiertoe de intentieverklaring van deelname te ondertekenen.
  3. Voor de uitvoeringsactiviteiten in 2020 een budget van € 10.000,- beschikbaar te stellen.
  4. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken in de Najaarsnota 2020.

Evaluatie en herijking vervoersmodel Publiek Vervoer

Datum besluit: 05-06-2020

Poststuknummer: 202000443

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen om, op basis van artikel 22 Vervoersovereenkomst, de eventuele malussen/boetes niet op te leggen tot 1 oktober 2019;
  2. In te stemmen om, op basis van artikel 5 Vervoersovereenkomst, een onderzoek te laten doen naar aanpassing van de rekenregels betreffende de malussen/boetes en betreffende de afrekensystematiek;
  3. In te stemmen om gedurende de uitvoering van het onderzoek en het opvolgende besluitvormingsproces het kwaliteitsniveau wel te laten monitoren door GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe, maar het sanctioneren voorlopig aan te houden tot definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Afronding juridische procedure aanbesteding Openbare Verlichting, “Zaak SPIE”

Datum besluit: 05-06-2020

Poststuknummer: 202000447

Het college heeft besloten:

  1. Akkoord gaan met de definitieve vaststellingsovereenkomst en de burgemeester deze te laten ondertekenen.€11.579,92 voor 30 juni 2020 overmaken naar de derden rekening