Parafenbesluitenlijst 28 april 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 28 april 2020

Begroting 2021 SOZOG

Datum besluit: 24-04-2020

Poststuknummer: 202000258

Het college heeft besloten:

  1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de begroting 2021 van SOZOG
  2. De raad voor te de jaarrekening SOZOG 2019 voor kennisgeving aan te nemen
  3. De raad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen
  4. De structurele effecten te verwerken in de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2020.

meerkosten huishoudelijke ondersteuning corona thuisteam

Datum besluit: 24-04-2020

Poststuknummer: 202000287

Het college heeft besloten:

  1. Bij Corona patiënten die thuis verpleegd worden de meest noodzakelijke Huishoudelijke Taken te laten uitvoeren door het Corona Thuisteam.
  2. De kosten voor deze Huishoudelijke Ondersteuning ingezet door het Corona Thuisteam ten laste te brengen van het budget voor huishoudelijke ondersteuning en vervolgens te declareren bij het Rijk vanuit de meerkostenregeling Corona.
  3. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken in de Najaarsnota 2020.

aanwijzen toezichthouders Algemene plaatselijke verordening (Apv)

Datum besluit: 24-04-2020

Poststuknummer: 202000311

Het college heeft besloten:

  1. Vijftien medewerkers van De Kompanjie te benoemen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Pekela.
  2. Deze vijftien medewerkers aan te wijzen als toezichthouders Apv.