Parafenbesluitenlijst 13 oktober 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 13 oktober 2020

Opnieuw uitvoering geven aan toezicht en handhaving in de openbare ruimte

Datum besluit: 09-10-2020

Poststuknummer: 202000650

Het college heeft besloten:

 1. Voor het toezicht en de handhaving in de openbare ruimte met ingang van 2021 structureel € 50.000,- beschikbaar te stellen.
 2. De financiële gevolgen te verwerken in de Begroting 2021.

Vaststelling definitieve subsidie 2019 Stichting Peuterwerk

Datum besluit: 09-10-2020

Poststuknummer: 202000662

Het college heeft besloten:

 1. Op grond van de jaarrekening 2019 van Stichting Peuterwerk de subsidie van 2019 vast te stellen op €512.182,-
 2. Stichting Peuterwerk middels bijgevoegde beschikking op de hoogte brengen van uw besluit.

Uitvoeringsovereenkomst verwerven en inzetten van subsidies sub arbeidsmarktregio Oost-Groningen

Datum besluit: 09-10-2020

Poststuknummer: 202000666

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met bijgaande uitvoeringsovereenkomst verwerven en inzetten van subsidies sub- arbeidsmarktregio Groningen.

Stand van zaken uitvoeringsprogramma bruggen

Datum besluit: 09-10-2020

Poststuknummer: 202000689

Het college heeft besloten:

 1. Kennis nemen van de stand van zaken uitvoeringsprogramma bruggen (fase 1) en op basis daarvan:
  1. in 2020 € 85.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de reserve onderhoud technische kunstwerken voor reeds uitgevoerde werkzaamheden in 2020
  2. in 2020, 2021 en 2022 voor de nog uit te voeren werkzaamheden fase 1 incidenteel resp. € 30.000,-, € 225.000,- en € 60.000,- (totaal € 315.000,-) beschikbaar te stellen ten laste van de reserve onderhoud technische kunstwerken.
 2. In 2021 een uitgebreide onderhoudsinspectie en toetsing verkeerbelasting te laten uitvoeren voor alle bruggen (fase 2) en hiervoor in 2021 incidenteel 165.000,- beschikbaar te stellen, deels (€ 160.000,) ten laste van de reserve onderhoud technische kunstwerken en deels (€ 5.000,-) incidenteel ten laste van het structurele onderhoudsbudget bruggen
 3. In 2021 een raadsvoorstel vervanging en onderhoud bruggen (fase 2) voor te leggen aan de raad en vooruitlopend hierop in de primitieve begroting 2021 een structurele stelpost op te nemen van € 100.000,- voor vervanging en onderhoud van de bruggen.
 4. De raad te verzoeken om het college toe te staan om – binnen de beschikbaar gestelde financiële middelen voor de bruggen– een heroverweging te maken binnen de nog uit te voeren werkzaamheden tot het moment van besluitvorming in 2021.
 5. De besturing van de Eendrachtsklap te vernieuwen en hiervoor in 2020 een krediet beschikbaar te stellen van € 175.000,- en de daaruit voortvloeiende structurele kapitaallasten van € 11.375,- ingaande 2021 budgettair neutraal te dekken uit het structurele onderhoudsbudget bruggen.
 6. Een en ander te verwerken in de Najaarsnota 2020 en Primitieve Begroting 2021.
 7. De raad hierover middels een informatieavond te informeren.

VNG ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota

Datum besluit: 09-10-2020

Poststuknummer: 202000704

Het college heeft besloten:

 1. Te reageren naar de VNG dat instemming gegeven wordt aan de voorgestelde inzet voor de komende cao-onderhandelingen.