Besluitenlijst 13 oktober 2020

Aanwezig:

 • Burgemeester: J. Kuin
 • Wethouders: H. Hemmes en  J. van Mannekes
 • Secretaris: J. van der Woude

Afwezig:

 • Wethouder: H. Busemann

Verruiming openingstijden op zon- en feestdagen

Het college heeft besloten:

 1. Verruiming van openingstijden van winkels op zon- en feestdagen van 10.00 uur tot 18.00 uur voor de periode van 1 november tot en met 31 december 2020 toe te staan.

Inkooptraject Algemene voorziening maatschappelijke ondersteuning 2022

Aangehouden.

Aanwijzing en aanstelling toezichthouders DHW en APV

Het college heeft besloten:

 1. De toezichthouders van MB-All, zoals in het besluit staan opgenomen, aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de APV en de Drank- en Horecawet;
 2. Deze personen tevens aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar met opsporingsbevoegdheid;
 3. De bij dit besluit behorende aanstellings- en aanwijzingsbesluiten vast te stellen;
 4. De aanstelling en aanwijzing met ingang van 13 oktober 2020 voor onbepaalde tijd vast te stellen.

Vaststellen ontwerp programmabegroting 2021

Het college heeft besloten:

 1. De programmabegroting 2021 aan de raad ter vaststelling aanbieden.
 2. De raad voor te stellen om per 1-1-2021 te stoppen met het gesloten stelsel Sociaal Domein.

Najaarsnota 2020 gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

 1. De Najaarsnota 2020 aan de raad ter vaststelling aanbieden.