Besluitenlijst 30 juni 2020

Aanwezig:

 • Burgemeester: J. Kuin
 • Wethouders: H. Hemmes, J. van Mannekes en H. Busemann
 • Secretaris: J. van der Woude
 • Bij agendapunt A7 R. Dalmolen

Verzoek van Acantus om vier sociale huurwoningen te mogen verkopen aan particulieren

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het verzoek van Acantus om, vooruitlopend op nader te maken afspraken over de verkoopcriteria en vaststellen verkooplijst, vier stuks door mutatie vrijgekomen sociale huurwoningen onder genoemde voorwaarden te verkopen aan particulieren.

Regio Deal Oost-Groningen "Van leefbaarheid naar toekomstkracht"

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met tekst Regio Deal (zie bijlage I);
 2. De gemeentelijke bijdrage - conform het besluit bij de aanvraag Regio Deal - te dekken vanuit lopende projecten, waarvoor inmiddels geld beschikbaar is gesteld.
 3. Wethouder Hemmes te mandateren voor de laatste tekstuele aanpassingen, en om de Regio Deal met het Rijk te ondertekenen op 1 juli 2020.

Voorzetting Zonnebloemauto 2020

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het tekenen van een nieuwe overeenkomst voor drie jaar ingaande 12 juli 2020 voor het faciliteren van een Zonnebloemauto in Oost-Groningen (co-financiering);
 2. de portefeuillehouder Wmo te machtigen de overeenkomst te tekenen;
 3. de kosten van €1.201,- per jaar te dekken binnen de reguliere Wmo budgetten.