Besluitenlijst 19 mei 2020

Aanwezig:

 • Burgemeester: J. Kuin
 • Wethouders: H. Hemmes, J. van Mannekes en H. Busemann
 • Loco secretaris: G. Klok

Inrichting proces omgevingsvergunningen

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het verlenen van balievergunningen (omgevingsvergunningen) met slechts een marginale toetsing.
 2. Voor de inrichting van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (voor de koppeling met het Zaaksysteem) incidenteel een bedrag voor 2020 van € 9.000,- te stellen aan de Kompanjie.
 3. Voor de aanschaf van de module ''toepasbare regels" incidenteel een bedrag voor 2020 van € 2.500,- beschikbaar te stellen aan de Kompanjie.
 4. De financiële gevolgen te verwerken in de actualisatie van de (meerjaren)begroting in de Voorjaarsnota 2020.

Voornemen last onder dwangsom en opleggen last onder dwangsom H. Westerstraat 20-22, 60 en 61

Het college heeft besloten:

 1. Aan overtreder een voornemen last onder dwangsom toe te zenden, omdat nog niet is voldaan aan alle eisen voor de emissies naar de lucht.
 2. Aan overtreder een last onder dwangsom op te leggen, omdat niet is voldaan aan de eisen voor de op- en overslag van inerte goederen (stofverspreiding en verontreiniging van de omgeving)

concept jaarstukken 2019 gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

 1. De concept jaarstukken 2019 zonder volledig afgeronde accountantscontrole aan te bieden aan de raad.
 2. Na de afronding van de accountantscontrole de jaarstukken 2019 via het college van B&W ter vaststelling aan te bieden aan de raad.
 3. Redactionele wijzigingen verwerken

voorjaarsnota 2020 gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

 1. Het nadeel vast te stellen op € 84.001,- en te onttrekken aan de algemene reserve;
 2. De Voorjaarsnota 2020 vast te stellen;
 3. De Voorjaarsnota 2020 ter vaststelling aan te bieden aan de raad
 4. Redactionele wijzigingen verwerken