Besluitenlijst 12 mei 2020

Aanwezig:

 • Burgemeester: J. Kuin
 • Wethouders: H. Hemmes, J. van Mannekes en H. Busemann
 • Secretaris: J. van der Woude
 • Bij agendapunt A7 G. Klok, M. Oudhuis en bij agendapunt A 8 R. Dalmolen

Subsidie 2de helft 2020 Stichting Vluchtelingenwerk

Het college heeft besloten:

 1. De subsidie voor stichting Vluchtelingenwerk voor de tweede helft van 2020 ad. € 13.500,- toe te kennen.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen en Opvang

Het college heeft besloten:

 1. onder voorwaarde van toestemming van de raad, de Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorzieningen GGz Groningen 2017 te wijzigen en deze te vervangen door de Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorzieningen GGz Groningen 2021;
 2. onder voorwaarde van toestemming van de raad, het Convenant Beschermd Wonen en Opvang 2021 vast te stellen;
 3. de raad voor te stellen:
  1. toestemming te verlenen ingevolge artikel 10 lid 3 van de huidige Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorziening 2017 voor de wijziging van deze regeling in de Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorzieningen GGz Groningen 2021;
  2. toestemming te verlenen voor het vaststellen van het Convenant Beschermd Wonen en Opvang 2021;
 4. de wethouder dhr. Busemann te machtigen om namens de gemeente Pekela het convenant te ondertekenen.

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

Het college heeft besloten:

 1. Uitvoering te geven aan het project "De aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in Pekela en Veendam".
 2. Een bedrag van € 32.746,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project en dit te dekken uit de hiertoe beschikbaar gestelde middelen vanuit de centrumgemeente.
 3. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2020.
 4. De niet bestede middelen in de jaarstukken toe te voegen aan de Algemene Reserve en in de Voorjaarsnota 2021 beschikbaar te stellen, totdat het project is afgerond (per 1-4-2021).
 5. Het project per 1 januari 2021 evalueren

Compensatie ouderbijdrage en garantstelling peuteropvang i.v.m. COVID-19 crisis

Het college heeft besloten:

Voorstel aangehouden

Geen gebruik maken van eerste recht van koop

Het college heeft besloten …geen gebruik te maken van eerste recht van koop van perceel grond van ca. 961 m² aan de Dokter Harm Brouwerstraat C62 en dit middels bijgaande brief meedelen aan de eigenaren van de grond..

Beantwoording raadsvragen SP

Het college heeft besloten:

 1. De raadsvragen van SP per bijgaande brief te beantwoorden