Besluitenlijst 26 mei 2020

Aanwezig:

 • Burgemeester: J. Kuin
 • Wethouders: H. Hemmes, J. van Mannekes en H. Busemann
 • Loco secretaris: G. Klok

Compensatie ouderbijdrage en garantiestelling peuteropvang i.v.m. Covid-19 crisis

Het college heeft besloten:

 1. Een financiële garantie af te geven aan de gesubsidieerde kinderopvangorganisaties die peuteropvang met voorschoolse educatie bieden voor de niet bezette kindplaatsen als gevolg van de COVID-19 crisis.
 2. Deze financiële garantie te verlenen door een aanvulling te geven ten hoogte van het verschil tussen de werkelijk bezette kindplaatsen en het gemiddeld aantal bezette kindplaatsen in januari en februari 2020. De ouderbijdragen te compenseren aan de kinderopvangorganisaties die peuteropvang met voorschoolse educatie bieden voor die kindplaatsen die worden gerealiseerd met behulp van gemeentelijke subsidie.
 3. Deze garantie en compensatie te verlenen aan die kinderopvangorganisaties van peuteropvang met voorschoolse educatie die in het jaar 2020 een subsidie verleend hebben gekregen op basis van de gemeentelijke subsidieregeling ‘Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Pekela’.
 4. De garantie en compensatie toe te passen vanaf 16 maart 2020 en door te laten lopen zo lang de kinderopvang vanwege de COVID-19 crisis verplicht gesloten is, maar niet langer dan tot 1 juli 2020.
 5. Aan de garantie en compensatie een voorwaarde te verbinden.
 6. De betreffende kinderopvangorganisaties op de hoogte te stellen van uw besluit middels bijgaande brief.

Ledenraadpleging Cao SW 2020

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met bijgaand onderhandelaarsakkoord over de Cao voor de sociale werkvoorziening 2020.

Resterende opdrachten herinrichting openbare ruimte centrumplan Oude Pekela

Het college heeft besloten:

 1. De uitvoering van gewenste resterende werkzaamheden herinrichting openbare ruimte centrumplan Oude Pekela, conform de betreffende offerte (bijlage 1) op te dragen aan Roelofs;
 2. De sanering van de Kooistralocatie conform de betreffende offertes (bijlage 2 en 3) op te dragen aan Roelofs;
 3. Het in totaal hiervoor benodigd bedrag van € 215.000,-, te dekken uit het krediet ‘reconstructie centrum Oude Pekela' en uit de inkomsten uit verkopen binnen het project (Kooistralocatie);
 4. De verkoopopbrengst en de uitgaven te betrekken bij de actualisatie van het Centrumplan Oude Pekela.