Besluitenlijst 7 april 2020

Aanwezig:

 • Burgemeester: J. Kuin
 • Wethouders: H. Hemmes, J. van Mannekes en H. Busemann
 • Secretaris: J. van der Woude

Ontwerpbegroting 2021 Omgevingsdienst Groningen

Het college heeft besloten:

 1. De ontwerpbegroting 2021 van de ODG voor te leggen aan de gemeenteraad en de raad voor te stellen daarop een zienswijze in te dienen tot het verlagen van de kosten voor het jaar 2024.
 2. De financiële gevolgen te verwerken bij de actualisatie van de budgetten in de meerjarenbegroting bij de Voorjaarsnota 2020.

Pilot MDA ++ 2.0 Groninger Gemeenten

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de uitvoering van de pilot MDA ++ 2.0., onder voorbehoud van financiering vanuit de Centrumgemeente (Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang).

Coulanceregeling maart 2020 contracten Ommelander Samenwerking

Het college heeft besloten:

 1. De coulanceregeling maart 2020 voor de uitvoerders van de contracten begeleiding Ommelander Samenwerking vast te stellen.

Memo Uitvoering continuïteit (zorg)vervoer Publiek Vervoer inzake coronacrisis

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het aanpassen van de dienstverlening voorschriften KNV met ingang van 26 maart 2020.
 2.  In te stemmen met het aanpassen en bepalen van de venstertijden voor reservering en uitvoering Wmo en Hub taxi op 7:00 tot 21:00 tot voorlopig 1 juni 2020.
 3. Toestemming te geven voor compensatie van de omzetdaling voor vervoerders door gecontracteerde vervoerders toe te staan om – conform de landelijke richtlijnen - bij de declaratie gedurende de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 uit te gaan van 80% van de omzet van een gemiddelde week, met week 10 van 2020 als referentieweek.

Uitbreiding Zonnepark Doorsneeweg

Het college heeft besloten:

 1. Medewerking te verlenen aan de aanvraag door middel van een afwijking van het bestemmingsplan
 2. De raad voor te stellen hiervoor de benodigde ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven
 3. Het ontwerp van de beschikking met bijbehorende stukken ter inzage te leggen
 4. Met de aanvrager een planschadeovereenkomst af te sluiten
 1. Wethouder Hemmes wordt geacht tegen dit voorstel te hebben gestemd