Parafenbesluitenlijst 7 juli 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 7 juli 2020

Aanwijzen toezichthouder Wmo en Jeugdwet

Datum besluit: 03-07-2020

Poststuknummer: 202000487

Het college heeft besloten:

 1. Medewerker van bureau Visible aan te stellen als toezichthouder Wmo en Jeugdwet

Marktconsultatie huishoudelijke ondersteuning

Datum besluit: 03-07-2020

Poststuknummer: 202000493

Het college heeft besloten:

 1. Een marktconsultatie huishoudelijke ondersteuning te organiseren.
 2. Daartoe bijgaande marktconsultatie vast te stellen.
 3. Deze te plaatsen op Tenderned.

Memo verlenging bevoorschotting vervoerders

Datum besluit: 03-07-2020

Poststuknummer: 202000514

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de verlenging van de huidige 80% regeling bevoorschotting voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020, te verlengen tot 1 juli 2020 in verband met de gewenste continuïteit van de vervoerders
 2. De uitvoering van de bevoorschotting tot 1 juli 2020 te bepalen op de vastgestelde 80% regeling voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 met referentieweek 10 van het jaar 2020.
 3. In te stemmen om voor de periode 1 juli 2020 tot 1 oktober 2020 de huidige 80 %-regeling bevoorschotting te continueren. De referentieperiode wordt bepaald op de gemiddelde maandomzet periode juli 2019 tot en met september 2019 plus de NEA index van 2020 van 6,7%. De bevoorschotting Leerlingenvervoer wordt per 1 juli beëindigd.
 4. De vervoerders in kennis te stellen van uw genomen besluit.

Aanwijzing en aanstelling toezichthouders DHW en APV

Datum besluit: 03-07-2020

Poststuknummer: 202000521

Het college heeft besloten…

 1. De toezichthouders van MB-All zoals op bijgevoegde lijst staan opgenomen, aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de APV en de Drank- en Horecawet;
 2. Deze personen aan tevens aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar met opsporingsbevoegdheid;
 3. De bij dit besluit behorende aanstellings- en aanwijzingsbesluiten vast te stellen;
 4. De periode voor aanstelling en aanwijzing vast te stellen op 20-6-2017 tot en met 31-12-2017.