Besluitenlijst 15 december 2020

Provinciaal plan voor de opvang van vluchtelingen Groningen (nagekomen)

Nummer: 202000936

Datum besluit: 15/12/2020

Het college heeft besloten:

 1. kennis te nemen van het Provinciaal plan voor de opvang van vluchtelingen Groningen;

 2. Dhr. H. Hemmes, wethouder Pekela, te mandateren en te machtigen om bij de volgende bestuurlijke regietafel vluchtelingen Groningen (d.d. 18 december 2020) namens de gemeente Pekela in te stemmen met de vaststelling van dit plan.

Verlening subsidie 2021 Biblionet en herinrichting bibliotheekwerk (nagekomen)

Nummer: 202000821

Datum besluit: 15/12/2020

Het college heeft besloten:

 1. Voor 2021 een voorlopige subsidie te verlenen aan Biblionet Groningen t.g.v. de bibliotheek Pekela ad € 222.053,-;

 2. Deze subsidie te dekken uit het budget Openbare Bibliotheken;

 3. Biblionet Groningen de opdracht te geven de huurovereenkomst voor de bibliotheekvestiging in Nieuwe Pekela op te zeggen vóór 31 december 2020 waarbij de huurovereenkomst dient te eindigen op 31 december 2021;

 4. Indien de uitkomsten van het thans lopende onderzoek naar de toekomst van de dorpshuisfunctie in de gemeente (waarvoor ondersteuning van de Vereniging Groninger Dorpen is aangetrokken) noodzakelijkerwijze leidt tot de conclusie van het college dat sluiting van de vestiging in de Kiepe met ingang van 2022 geen doorgang kan vinden, zal Biblionet worden verzocht aan het stichtingsbestuur van de Kiepe te verzoeken het opzeggingsverzoek (zie besluitpunt 3.) als niet gedaan te beschouwen.

 5. Stichting Dorpshuis ‘De Kiepe’ door middel van bijgevoegde brief in kennis te stellen van uw besluit onder 3.;

 6. Biblionet door middel van bijgevoegde subsidiebeschikking en brief op de hoogte te brengen van uw besluiten onder 1. en 3;

 7. De raad door middel van bijgevoegde brief in kennis te stellen van uw besluiten onder 1. en 3.

Voortgang voorontwerp vergistingsinstallatie Bareau

Nummer: 202000915

Datum besluit: 15/12/2020

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de memo d.d. 30 november 2020 'voortgang ontwerp vergistingsinstallatie Bareau'

 2. in navolging van deze memo de bijgevoegde conceptbrief aan Bareau onder redactie uit laten gaan.

Verhuur Beukenlaan 3

Nummer: 202000796

Datum besluit: 15/12/2020

Het college heeft besloten:

 1. De voormalige jeugdsoos Linked aan de Beukenlaan 3 Nieuwe Pekela te verhuren aan fysiotherapiepraktijk Fyzigo.