Besluitenlijst 11 februari 2020

Aanwezig:

  • Burgemeester: J. Kuin
  • Wethouders: H. Hemmes, J. van Mannekes en H. Busemann
  • Secretaris: J. van der Woude

Behandelen subsidieaanvraag sloop na sluitingstermijn regeling

Het college heeft besloten:

  1. Een subsidieaanvraag voor het slopen van een woning in behandeling te nemen, die gecompleteerd wordt na formele beëindiging van de regeling.
  2. Bij eventuele toekenning van de subsidie het bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve.
  3. De financiële gevolgen te verwerken in de Voorjaarsnota 2020.
  4. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2020 akkoord te gaan met de eventuele toekenning van de subsidie.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen en Opvang

Het college heeft besloten:

  1. College stemt niet in met voorstel.