Besluitenlijst 29 september 2020

Aanwezig:

 • Burgemeester: J. Kuin
 • Wethouders: H. Hemmes, J. van Mannekes en H. Busemann
 • Secretaris: J. van der Woude

Beslissing op bezwaar

Het college heeft besloten:

 1. De bestreden beslissing te herroepen en 4 uur Begeleiding individueel in de vorm van een Pgb toe te kennen voor de periode van 9 maart 2019 tot en met 30 september 2020.
 2. Een proceskostenvergoeding van € 1.050,- toe te kennen

Collegebrief financiële bijdrage LED-verlichting Boekhoven Sportpark

Het college heeft besloten:

 1. De bijgevoegde brief vast te stellen en te verzenden naar de geadresseerde.

Jaarverslag Algemene Voorziening Begeleiding (AVB) 2019

Aangehouden.

Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie (VE) Gemeente Pekela 2021

Het college heeft besloten:

 1. De subsidieregeling 'Peuteropvang en Voorschoolse Educatie (VE) gemeente Pekela 2021' vast te stellen
 2. De subsidieregeling in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2021
 3. Het gewijzigde subsidieaanvraagformat 'Peuteropvang en VE 2021 Pekela' vast te stellen

Vervanging CV-ketels De Groenling

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het vervangen van twee CV-ketels in OBS de Groenling in Oude Pekela.
 2. De raad te verzoeken hiervoor incidenteel € 13.150,- beschikbaar te stellen ten laste van de post "onvoorzien"
 3. Dit te verwerken in de Najaarsnota 2020
 4. Vooruitlopend op de besluitvorming door de raad, opdracht te geven voor de vervanging.