Besluitenlijst 27 oktober 2020

Aanwezig: Burgemeester J. Kuin, wethouders H. Hemmes en J. van Mannekes, secretaris J. van der Woude

Afwezig: wethouder H. Busemann

Zienswijze op actualisatie begroting 2020 en beleidsbegroting 2021 e.v. Veiligheidsregio Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Er wordt voorgesteld aan de raad om kennis te nemen van de geactualiseerde (concept)begroting 2020 en de beleidsbegroting 2021 e.v. van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG);
 2. Er wordt daarbij voorgesteld dat ondanks de daaruit voortvloeiende verhoogde bijdrage voor de gemeente, hierop geen nadere zienswijzen worden ingediend.
 3. Bijgaand raadsvoorstel vast te stellen.

Verzoek om uitbreiding zonnepark Aa-stroom

Het college heeft besloten :

 1. Geen medewerking te verlenen aan de gewenste uitbreiding
 2. De aanvrager hierover te informeren

Huishoudelijke ondersteuning 2021

Het college heeft besloten :

 1. Kennis te nemen van het verslag marktconsultatie huishoudelijke ondersteuning.
 2. Te kiezen voor alternatief ‘4’ het budget voor de uitvoering van de algemene voorziening Huishoudelijke Ondersteuning door de bestaande aanbieders structureel te verhogen met € 209.000,- vanaf 1 januari 2021;
 3. Dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2021.
 4. Kennis te nemen van het verslag van het overleg met partijen op 1 en 15 oktober.
 5. De brief van het college aan inwoners met hulp over mogelijke maatregelen onder redactie van wethouder Van Mannekes laten uit gaan.
 6. De brief ter kennisname aan de raad te sturen, voorafgaand aan de verzending aan de inwoners.