Besluitenlijst 14 juli 2020

Aanwezig:

  • Burgemeester: J. Kuin
  • Wethouders: H. Hemmes, J. van Mannekes en H. Busemann
  • Secretaris: J. van der Woude

Vaststellen definitieve subsidie Biblionet Groningen 2019

Het college heeft besloten:

  1. Op grond van de Jaarrekening en het Jaarverslag 2019 van Biblionet Groningen de subsidies voor 2019 vast te stellen op € 291.938,-;
  2. Biblionet middels bijgevoegde beschikking op de hoogte te brengen van uw besluit;
  3. De raad middels bijgevoegde brief te informeren over uw besluit.

Tijdelijk verlenen mandaat afhandeling bezwaar en beroep Sociaal

Het college heeft besloten:

  1. In de periode tot 1 oktober 2020 het ondermandaat voor het nemen van een besluit op bezwaar te verlenen aan de concernmanager, ook als er sprake is van overschrijding van de wettelijke termijn of een (gedeeltelijke) gegrondverklaring.
  2. Tijdens het zomerreces van 2020 het mandaat voor het nemen van een besluit op beroep te verlenen aan een wethouder of de burgemeester, ook als er sprake is van de overschrijding van de wettelijke termijn of een (gedeeltelijke) gegrondverklaring.