Besluitenlijst 17 maart 2020

Aanwezig:

  • Burgemeester: J. Kuin
  • Wethouders: H. Hemmes, J. van Mannekes en H. Busemann
  • Secretaris: J. van der Woude

Onderhoud Wegen

Het college heeft besloten:

  1. Onderhoud aan wegen, trottoirs op diverse plaatsen uit te voeren.
  2. Hiertoe een incidenteel bedrag beschikbaar te stellen van € 50.000,-(excl btw) voor schades en € 150.000,-(excl btw) voor trottoirs, elementenverharding en asfalt en dit te dekken uit de reserve wegonderhoud.
  3. De raad middels een voorstel voor de vergadering van 19 mei 2020 te verzoeken dit budget beschikbaar te stellen.

Beleidsregels Terugvordering en Invordering Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz

Het college heeft besloten:

  1. Ingaande 1 januari 2020 bijgaande Beleidsregels “Terugvordering en invordering” vast te stellen;
  2. Vanaf deze datum de vigerende beleidsregels in te trekken.