Parafenbesluitenlijst 3 maart 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 3 maart 2020

Vervangingsplan Openbare Verlichting, Pekela 2019

Datum besluit: 28-02-2020

Poststuknummer: 201900776

Het college heeft besloten:

 1. Een deel van het verouderde areaal lichtmasten en armaturen Openbare Verlichting te vervangen
 2. De raad voor te stellen om in te stemmen met de gewijzigde aanwending van de vervangingskredieten OVL-lichtmasten en –armaturen
 3. De aanpassing van de kapitaallasten te verwerken bij de actualisatie van het meerjarenbeeld.
 4. Dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2020
 5. De raad hierover op voorhand te informeren

Veilig Thuis Groningen-financiële bijdrage

Datum besluit: 28-02-2020

Poststuknummer: 202000108

Het college heeft besloten:

 1. Aan Veilig Thuis Groningen een structurele aanvullende bijdrage te verstrekken ad € 13.613,-- op jaarbasis;
 2. De structurele aanvullende bijdrage ten laste te brengen van de Wmo budgetten;
 3. Aan Veilig Thuis Groningen een incidentele aanvullende bijdrage voor 2020 voor het aanpakken van de huidige wachtlijsten ad € 26.013,-- te verstrekken;
 4. De incidentele aanvullende bijdrage ten laste te brengen van de Wmo budgetten;
 5. De financiële gevolgen te betrekken bij de actualisatie van de budgetten Sociaal Domein in de (meerjaren)begroting bij de Voorjaarsnota 2020.

WOB-verzoek

Datum besluit: 28-02-2020

Poststuknummer: 202000136

Het college heeft besloten:

 1. de verzoeker conform de bijgevoegde conceptbrief de gevraagde overeenkomst in kopie toe te zenden.