Besluitenlijst 3 november 2020

Aanwezig: burgemeester: J. Kuin, wethouders H. Hemmes, en  J. van Mannekes en  secretaris J. van der Woude

Afwezig: wethouder H. Busemann

Nieuwe regionale bevolkingsprognoses

Het college heeft besloten:

 1. kennis te nemen van bijgevoegde regionale prognoses;
 2. de regionale prognoses ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad.. de

Meerkosten corona Ommelander Samenwerking

Het college heeft besloten:

 1. De meerkostenregeling Corona toe te passen voor gecontracteerde aanbieders Begeleiding en Dagbesteding tot en met 31 december 2020.
 2. Voor de uitgevoerde productieverliesregeling voor Begeleiding en Dagbesteding geen uitzondering te maken voor de referentieperiode 2019.
 3. Het addendum vast te stellen bij het contract Ommelander waarin de rechtmatigheid wordt geregeld voor betalingen waar geen daadwerkelijke zorg tegenover stond in de Corona periode.

Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening Pekela 2021

Het college heeft besloten:

 1. De Verordening ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Deelname regeling Lokale Sportakkoorden uitvoeringsbudget 2021

Het college heeft besloten:

 1. Deel te nemen aan de regeling Lokale Sportakkoorden uitvoeringsbudget 2021.
 2. Hiertoe de intentieverklaring van deelname te ondertekenen.
 3. Voor de uitvoeringsactiviteiten in 2021 een budget van € 10.000,- beschikbaar te stellen.
 4. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2021.

Controleprotocol en normenkader jaarrekening 2020

Het college heeft besloten:

 1. Bijgaand controleprotocol en normenkader voor de jaarrekening 2020 door te geleiden naar de raad ter vaststelling

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Pekela 2021

Het college heeft besloten:

 1. De Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Pekela 2021 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.