Parafenbesluitenlijst 14 april 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 14 april 2020

Coulanceregeling AVB maart 2020

Datum besluit: 09-04-2020

Poststuknummer: 202000235

Het college heeft besloten:

  1. De coulanceregeling maart 2020 voor de uitvoerders van de Algemene Voorziening Begeleiding (AVB) vast te stellen.

vormvrije m.e.r beoordelingsbesluit op te stellen voor het realiseren van 2 woningen op het perceel

Datum besluit: 09-04-2020

Poststuknummer: 202000248

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan "Hendrik Westerstraat 191 te Oude Pekela".
  2. Het ontwerpbestemmingsplan “Hendrik Westerstraat 191 te Oude Pekela” ter inzage te leggen.
  3. Dit advies en bijbehorende stukken na uw besluit ter kennisneming aan de raad voor te leggen.
  4. Geen milieubeoordelingsbesluit te laten opstellen voor het realiseren van 2 woningen op het perceel Hendrik Westerstraat 191 te Oude Pekela

Overeenkomst Groningen-NAM

Datum besluit: 09-04-2020

Poststuknummer: 202000264

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met het voorstel van de Commissie Bodemdaling door Aardgaswinning;
  2. Akkoord te gaan met bijgevoegde overeenkomst en deze ondertekend retour te sturen naar de Commissie Bodemdaling door Aardgaswinning.