Besluitenlijst 21 april 2020

Aanwezig:

 • Burgemeester: J. Kuin
 • Wethouders: H. Hemmes, J. van Mannekes en H. Busemann
 • Secretaris: J. van der Woude
 •  bij agendapunt A7 R. Dalmolen

Beheer voormalig AZC terrein

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het inzetten van een schaapskudde op het voormalig AZC terrein in Oude Pekela.
 2. Hiervoor een overeenkomst te teken.

Concept Regionale Energie Strategie Groningen (RES)

Het college heeft besloten:

 1. kennis nemen van de concept Regionale Energie Strategie Groningen (RES)
 2. De raad voor te stellen de concept Regionale Energie Strategie Groningen (RES) vast te stellen.

Jaarstukken 2019, ontwerpbegroting 2021 en toekomstplan 2021-2024 Volkskredietbank NO-Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019, de ontwerpbegroting 2021 en het toekomstplan 2021-2024 van de Volkskredietbank Noordoost-Groningen;
 2. De hogere bijdrage voor 2021 ten opzichte van het budget in de gemeentelijke begroting ad € 64.800,- structureel te verwerken bij de actualisatie van de (meerjaren)begroting in de Voorjaarsnota 2020 en dekking te zoeken binnen het Sociaal Domein;
 3. Geen bezwaren over de jaarstukken 2019 en wel een bezwaar over de hogere bijdragen voor de ontwerpbegroting 2021 in te dienen bij het algemeen bestuur;
 4. De gemeenteraad te adviseren om geen bezwaar in te dienen over de jaarstukken 2019 en een zienswijze te geven over de ontwerpbegroting 2021.
 5. Kennis te nemen van de bijgevoegde brief procesvoorstel beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024 en deze ter informatie aan de raad te versturen.

rioolheffing voor landbouwpercelen (Bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond)

Het college heeft besloten:

-      Aangehouden.