Besluitenlijst 10 november 2020

Aanwezig: burgemeester J. Kuin, wethouders H. Hemmes en J van Mannekes en secretaris J. van der Woude.

Afwezig: wethouder H. Busemann

Regionale werkagenda Menzis en Groninger gemeenten

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met de Regionale werkagenda Menzis en Groninger gemeenten.
  2. Kennis te nemen van een eerste aanzet van de lokale uitwerking van de Regionale werkagenda.
  3. Kennis te nemen van de ontwikkelingen met betrekking tot de twee provinciale overleggen waarin bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit gemeenten wordt georganiseerd: het Preventie Overleg Groningen en het overleg "Groningen Beter".

Pilot Praktische gezinsbegeleiding fase 2

Het college heeft besloten:

  1. Akkoord te geven voor het vervolg van de pilot Praktische gezinsbegeleiding.
  2. Hiervoor een incidentele subsidie te beschikken aan Team050 en de Badde.
  3. De incidentele subsidie aan Team050 ad € 22.586,- ten laste te brengen van het Jeugdhulpbudget 2021.
  4. De incidentele subsidie aan de Badde ad € 41.405,- ten laste te brengen van het Jeugdhulpbudget 2021.
  5. In mei 2021 met een voortgangsrapportage te komen, op basis waarvan kan worden besloten of en hoe er een vervolg komt.

Centraal tellen op 18 maart 2021

Het college heeft besloten:

  1. Deel te nemen aan het experiment 'Centraal tellen’
  2. Bijgevoegd voorstel experiment ‘Centraal tellen’ voor te leggen aan de raad.