Besluitenlijst 1 december 2020

Memo verlening Continuïteitsafspraken deelgroepenvervoer

Datum besluit: 01/12/2020

Het college heeft besloten:

 1. Voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 de uitvoering van de continuïteitsafspraken voort te zetten volgens de huidige 80%-regeling.

 2. In te stemmen met de verlenging van de continuïteitsafspraken voor het Wmo-vervoer en Leerlingenvervoer tot 1 juli 2021, overeenkomstig de termijnen en doelen NOW 3

 3. In de komende maanden samen met Publiek Vervoer in overleg te treden met gecontracteerde vervoerders voor het opstellen van scenario's "vervoer in de nieuwe werkelijkheid"

 4. Voor de periode 1 januari tot 1 juli 2021 de continuïteitsafspraken zo nodig te wijzigen in lijn met de te maken afspraken en daarbij rekening houdend met landelijke c.q. regionale ontwikkelingen

 5. De referentieperiode voor de continuïteitsbijdrage omzetgarantie conform de richtlijnen Europese commissie te bepalen op de maandomzetten van overeenkomstige maanden 2019 plus de NEA index van 2020 van 6,7%

 6. Over de continuïteitsbijdrage omzetgarantie geen btw te berekenen

Productieverliesregeling Ommelander Samenwerking oktober, november, december 2020

Nummer: 202000787

Datum besluit: 01/12/2020

Het college heeft besloten:

 1. In de maanden oktober, november en december 2020 vanwege de genomen Corona maatregelen een aangepaste betalingsregeling toe te passen voor gecontracteerde aanbieders Begeleiding en Dagbesteding conform de productieverliesregeling zoals die is toegepast voor de periode 16 maart tot en met juni 2020.

 2. Onder voorbehoud van instemming door alle Ommelander colleges, het addendum vast te stellen bij het Ommelander contract, dat zowel de alternatieve inzet voor Begeleiding Groep en Begeleiding Individueel regelt, alsmede de rechtmatigheid van betalingen waar geen daadwerkelijke zorg tegenover stond in zowel de Corona periodes 16 maart tot en met juni 2020 als de maanden oktober tot en met december 2020.

 3. Deze beslispunten treden alleen in werking wanneer alle Ommelander gemeenten deze besluiten hebben genomen.

De Blijhamsterbrug in Oude Pekela

Nummer: 202000824

Datum besluit: 01/12/2020

Het college heeft besloten:

 1. Intentioneel in te stemmen met het in eigendom overdragen van de Blijhamsterbrug aan de Provincie Groningen.

 2. Het bestuurlijk overleg hierover d.m.v. de bijgevoegde brief met de Provincie Groningen op te starten.

 3. De bediening van de brug te behouden