Besluitenlijst 28 april 2020

Aanwezig:

 • Burgemeester: J. Kuin
 • Wethouders: H. Hemmes, J. van Mannekes en H. Busemann
 • Secretaris: J. van der Woude
 • Bij agendapunt A7 R. Dalmolen

Pilot Praktische gezinsbegeleiding

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te geven voor de start van de pilot Praktische gezinsbegeleiding.
 2. Hiervoor een incidentele subsidie te beschikken aan Team050 en de Badde.
 3. De incidentele subsidie aan Team050 ad € 65.000,- ten laste te brengen van het Jeugdhulpbudget.
 4. De incidentele subsidie aan de Badde ad € 21.667,- ten laste te brengen van het Jeugdhulpbudget.
 5. De Kompanjie de opdracht te geven om in november met een voortgangsrapportage te komen, op basis waarvan kan worden besloten of en hoe er een vervolg komt.

Verlenging inhuur Jeugd en Wmo

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de verlenging van de tijdelijke inhuur van 1,85 FTE voor Jeugd en Wmo voor de periode 1 juli 2020 t/m 31 december 2020.
 2. In te stemmen met een extra bijdrage aan De Kompanjie hiervoor ad € 152.000,-.
 3. Het bedrag ad € 152.000,- ten laste te brengen van de lopende budgetten.
 4. De financiële gevolgen te verwerken in de Najaarsnota 2020.
 5. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Najaarsnota 2020 de Kompanjie opdracht te geven voor het verlengen van de tijdelijke inhuur.

Verlenging mandaat inkoop jeugdhulp 2021

Het college heeft besloten:

 1. Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke Regeling PG&Z voor 2021 te mandateren voor de uitvoering van de inkooprol in de jeugdhulp en bijbehorende beheer- en monitoringstaken, als basis voor de samenwerking in de jeugdhulp;
 2. In dat kader de RIGG een structurele positie toe te kennen
 3. Kennis te nemen van de notitie “Stand van zaken inkoop jeugdhulp lokaal”

rioolheffing voor landbouwpercelen (Bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond)

Het college heeft besloten:

 1. te besluiten om gedurende de huidige collegeperiode geen rioolheffing op cultuurgronden in te voeren of de invoering hiervan aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen
 2. de gemeenteraad hierover middels een raadsbrief te informeren
 3. de betrokken landbouwers hierover middels een collegebrief hierover te informeren