Parafenbesluitenlijst 31 maart 2020

Ter kennisname in de vergadering van: 31 maart 2020

Aanschaf snelheidsinformatiedisplay

Datum besluit: 26-03-2020

Poststuknummer: 202000162

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het aanschaffen van een snelheidsinformatiedisplay (SID)
 2. De raad te verzoeken hiervoor een krediet ad €5.000 excl. BTW beschikbaar te stellen, ten laste van de post “incidenteel onvoorzien”, te regelen bij de Voorjaarsnota 2020.
 3. Vooruitlopend op de besluitvorming hier over door de raad akkoord te gaan met het geven van opdracht aan de fa. Pol Heteren voor de levering van de SID.

Verzoek voor een vrijstaande woning aan de Houtstek

Datum besluit: 02-04-2020

Poststuknummer: 202000199

Het college heeft besloten:

 1. het advies van de omgevingskamer te volgen en in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor de bouw van een vrijstaande woning aan de Houtstek
 2. Deze medewerking voor de periode van 1 jaar te verstrekken
 3. Het bouwperceel/de groenstrook aan de Houtstek te verkopen aan Residence-makelaardij B.V.
 4. De incidentele verkoopopbrengst van € 31.125,-- te verwerken in de voorjaarsnota 2020.
 5. Het verhaal van planschade op te nemen in een overeenkomst met de aanvrager
 6. de aanvrager hierover per brief te informeren

aanwijzen toezichthouders Algemene plaatselijke verordening (Apv)

Datum besluit: 26-03-2020

Poststuknummer: 202000222

Het college heeft besloten:

 1. Drie medewerkers van De Kompanjie te benoemen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Pekela.
 2. Deze drie medewerkers aan te wijzen als toezichthouders Apv.