Besluitenlijst 12 januari 2021

Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021

Datum besluit: 12/01/2021

Het college heeft besloten:

 1. Stemlokalen en stembureaus aan te wijzen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 conform de bijlage "Stemlokalen en stembureaus 17 maart 2021.

 2. Stemlokalen en stembureaus "De Binding" en "De Kiepe" aan te wijzen voor het vervroegd stemmen op 15 en 16 maart 20213.

 3. Het gemeentehuis Pekela aan te wijzen als briefstembureau en als afgiftepunt.

 4. De vergoeding (inclusief onkosten voor maaltijden) voor stembureauleden en tellers, niet zijnde ambtenaren, vast te stellen op:
  a) € 70,- voor de stembureauleden, voor 1 dienst.
  b) € 30,- voor het tellen op de avond van de stemming.
  c) € 50,- voor het tellen overdag.

 5. De burgemeester mandateren voor het benoemen van mensen voor het gemeentelijk stembureau en het briefstembureau.

 6. De Binding, Sportlaan 4, 9665 HT Oude Pekela, aan te wijzen als locatie voor de stemopneming en voor de zitting tot vaststelling van de uitslag voor de gemeente, voor het gemeentelijke stembureau.

 7. Het aanvangstijdstip van de stemopneming voor het gemeentelijke stembureau te bepalen op donderdag 18 maart 2019 om 09.00 uur

 8. De Binding, Sportlaan 4, 9665 HT Oude Pekela, aan te wijzen als locatie voor het tellen van de briefstemmen en het vervroegd stemmen op 17 maart 2021.

 9. In de Voorjaarsnota 2021 het budget verkiezingen 2021 incidenteel te verhogen met € 38.784en dit deels (€ 21.579,-) ten laste te brengen van de Algemene Reserve en het overige deel te dekken uit de actualisatie
  december-circulaire 2020.

 10. De raad bij de vaststelling van de Jaarstukken 2020 voor te stellen om de niet bestede stelpost ad € 21.579,- ten behoeve van Coronamaatregelen verkiezingen toe te voegen aan de Algemene Reserve.