Besluitenlijst 16 februari 2021

Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Acantus voor de bouw van 24 appartementen aan de Feiko Clockstraat 92, Oude Pekela (Actionlocatie)

Het college heeft besloten:

  1. Vaststellen en ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst met Acantus.

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)-verzoek Partij voor het Noorden

Het college heeft besloten:

  1. Aan het WOB verzoek van de partij voor het Noorden te voldoen

  2. Bijgaande conceptbrief hiertoe te versturen

Onderzoek buitendienst

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met een onderzoek voor het uitwerken van de scenario's betreffende inrichting buitendienst met een externe deskundige.

Jaarverslag leerplicht 2019 -2020

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het jaarverslag leerplicht 2019 – 2020 en dit ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

Briefstemmen Tweede Kamerverkiezingen 2021

Het college heeft besloten:

  1. Een tweede briefstembureau (briefstembureau 2) in te stellen die geopend is tot aan 16 maart 2021 17.00 uur. Als tellocatie van dit tweede stembureau wordt de Binding aangewezen.

  2. Het afgiftepunt van het tweede briefstembureau gelijk te maken aan het afgiftepunt van het eerste briefstembureau, namelijk het gemeentehuis.

  3. De teamleider Publiekszaken te mandateren voor het benoemen en aanwijzen van de (brief)stembureauleden.

  4. Het gemeentehuis Pekela aan te wijzen als locatie voor het voor openen van beide briefstembureaus.