Besluitenlijst 2 maart 2021

Subsidies Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds

Het college heeft besloten:

  1. in te stemmen met het subsidieverzoek van de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds; Voor het studiejaar 2020/2021 € 1.464, - beschikbaar te stellen;

  2. De kosten te dekken vanuit de door het rijk beschikbaar gestelde middelen "impuls re-integratie" zoals genoemd in de december circulaire 2020 en de bijbehorende begrotingswijziging te betrekken bij de Voorjaarsnota 2021.