Besluitenlijst 9 maart 2021

Overeenkomst Jachthaven Oude Pekela

Het college heeft besloten:

 1. De Jachthaven, Flessingterrein in Oude Pekela, te verhuren aan de Watersportvereniging Pekela voor € 500,= per jaar, conform bijlage 1.

 2. A. De eenmalige bijdrage van € 1.300,= in rekening te brengen bij de Watersportvereniging Pekela.

 1. B. De Watersportvereniging Pekela in natura werkzaamheden voor onderhoud te laten verrichten, conform afspraken groot en klein onderhoud (bijlage 3).

 2. Na ondertekening het budget voor onderhoud beschikbaar te stellen.

 3. wethouder Van Mannekes mandateren het besluit uit te voeren

Vervanging schrobzuigmachine sporthal de Binding

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de vervanging van de schrobzuigmachine in sporthal de Binding.

 2. Akkoord te gaan met optie 1 in de offerte van Prorema Reinigingssystemen.

 3. De aanschafwaarde ter hoogte van € 8.840 inclusief BTW conform de financiële paragraaf te dekken vanuit het budget voor de exploitatie van sporthal De Binding.

 4. De budgettair neutrale effecten voor 2021 en het structureel voordelige effect van € 2.625 vanaf 2022 te wijzigen in de meerjarenbegroting 2021 bij de voorjaarsnota 2021.

Vaststellen aangepast huurcontract De Badde in MFC de Binding

Het college heeft besloten:

 1. Het aangepaste huurcontract van De Badde in MFC de Binding per 1 januari 2021 vast te stellen.

 2. De huurder hiervan te berichten en de overeenkomst te overhandigen.

 3. De budgettair neutrale gevolgen structureel te verwerken in de (meerjaren)begroting 2021 bij de voorjaarsnota 2021.

Budget Jeugd aan Zet wintereditie

Het college heeft besloten:

 1. Voor het uitvoeren van jeugdactiviteiten in het kader van 'Jeugd aan Zet de Wintereditie' € 10.000,- beschikbaar te stellen.

 2. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2021.

 3. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2021 akkoord te gaan met het uitvoeren van de jeugdactiviteiten.

Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Pekela 2021

Het college heeft besloten:

 1. Bijgaande beleidsregels 'Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Pekela' vast te stellen;

 2. Het budget ‘bijzondere bijstand’ hiervoor te verhogen met € 100.000,- en dit te dekken vanuit de extra rijksmiddelen die in de decembercirculaire 2020 voor deze regeling zijn aangekondigd.

 3. De bijbehorende budgettair neutrale effecten te wijzigen in de begroting bij de voorjaarsnota 2021.

Beslissing op bezwaar inzake Wob-verzoek

Het college heeft besloten:

 1. Het besluit van 18 september 2020 gedeeltelijk te herroepen en de gevraagde informatie openbaar te maken

 2. Een proceskostenvergoeding toe te kennen van € 534,-