Parafenbesluitenlijst 2 november 2021

Regionale agenda Oost-Groningen

Het college heeft besloten:

  1. de Regionale Agenda vast te stellen als koersdocument voor de regio en, samen met de overige Oost-Groninger gemeenten, in te zetten bij het verwerven van middelen;

  1. de Regionale Agenda ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad, middels bijgevoegde brief;

  2. binnen de regio nadere afspraken te maken over de coördinatie van de uitvoering van de Regionale Agenda.

Wob-verzoek inzake Programma aardgasvrije wijken

Het college heeft besloten:

  1. Het Wob-verzoek (deels) toe te kennen en de gevraagde informatie openbaar te maken door dit op te sturen.

Mandaatregeling

Het college heeft besloten:

  1. Het mandaatstatuut vast te stellen en met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in werking laten treden.

  2. Akkoord te gaan met het ondermandaatbesluit; de mandaatlijsten en de hierin opgenomen ondermandatering; en deze met terugwerkende kracht, per 1 januari 2021 in werking te laten treden.

Najaarsnota 2021

Het college heeft besloten:

  1. de najaarsnota 2021 vaststellen

  2. tekst raadsvoorstel vaststellen

Steenmarter

Het college heeft besloten:

  1. De betreffende inwoner middels bijgevoegde brief te beantwoorden.