Besluitenlijst 23 november 2021

Beleidsuitgangspunten en handelingskader rondom de viering van de jaarwisseling voor de gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

 1. Stel de (herziene) notitie Beleidsuitgangspunten en handelingskader rondom de viering van de jaarwisseling voor de gemeente Pekela met de daarin vervatte uitgangspunten en aanpak vast.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het splitsen van de woning aan de Feiko Clockstraat 166 in Oude Pekela

Het college heeft besloten:

 1. De aanvraag omgevingsvergunning te weigeren.

Principeverzoek locatie Wedderweg/H. Westerstraat

Het college heeft besloten:

 1. Het voorstel wordt teruggenomen voor nader overleg

Vervangen & saneren bruggen en beschoeiing Pekelderhoofddiep

Het college heeft besloten de raad voor te stellen:

 1. Het Pekelderhoofddiep bevaarbaar te houden

 2. Het totaal aantal bruggen in het Pekelderhoofddiep op termijn terug te brengen naar circa 13 stuks

 3. In te stemmen met de planvoorbereiding voor vervanging van +/- 16 km beschoeiingen

 4. Het benodigde investeringskrediet van totaal € 14,7 miljoen daarvoor beschikbaar te stellen en daaruit voortvloeiende kapitaallasten (rente en afschrijving over 60 jaar) te dekken vanuit de al in de begroting 2022 opgenomen stelpost onder programma 10.

 5. De begroting 2022 meerjarig aan te passen zodat de stelpost van € 450.000 onder programma 10 wordt toegevoegd aan het budget onder programma 3 Verkeer en vervoer voor de onderhoudskosten en kapitaallasten van de bruggen en beschoeiingen.

 6. Het restant van de incidentele middelen voor de bruggen in 2021 ad € 408.000 via resultaatbestemming bij de jaarrekening over te hevelen naar 2022, zodat deze middelen ingezet kunnen worden voor de planvoorbereiding en verdere uitvoering in 2022.

Centrumplan Oude Pekela – subsidieverantwoording

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de rapportage Subsidieverantwoording Centrumplan Oude Pekela

 2. In te stemmen met de conceptbrief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen

 3. Wethouder H. Hemmes te mandateren de brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen te ondertekenen deze als Projectportefeuillehouder Centrumplan Oude Pekela

Aanwijzen leden hoofd stembureau

Het college heeft besloten:

 1. De plaatsvervangend voorzitter en (plaatsvervangende) leden hoofdstembureau te benoemen, conform gewijzigd concept besluit.

 2. Het intrekken van het eerder genomen besluit betreffende: “Benoeming leden centraal en hoofdstembureau verkiezingen”.

 3. De kamer van de burgemeester en de raadzaal aan te wijzen als ruimten waar zittingen van het hoofdstembureau plaats kunnen vinden.