Besluitenlijst 20 april 2021

meerjarig onderhoud openbare ruimte

Het college heeft besloten:

 1. Het meerjarig onderhoud van de openbare ruimte, met uitzondering van de walbeschoeiing, met een raamcontract meervoudig onderhands aan te besteden

 2. Af te wijken van het inkoopbeleid.

 3. De verwachte jaarlijkse kosten van €100.000 te dekken vanuit de structureel beschikbare beheerbudgetten voor onderhoud van wegen en rioleringen.

De Regionale Energie Strategie Groningen

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de Regionale Energie Strategie Groningen (RES).

 2. De raad voor te stellen de Regionale Energie Strategie Groningen (RES) vast te stellen. Het raadsvoorstel gewijzigd laten uit gaan.

Reactie naar Bareau over 'definitief voorontwerp'

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bareau

 2. Een afschrift van deze brief met bijgaande begeleidende brief naar de gemeenteraad te sturen

Regionale toewijzingsregels voor de wachtlijst voor woonwagenstandplaatsen

Het college heeft besloten:

 1. De toewijzingsregels voor het opstellen van een wachtlijst voor woonwagenstandplaatsen vast te stellen

 2. In te stemmen met het opstellen van een regionale wachtlijst voor woonwagens en standplaatsen

Betalingsachterstand pacht horeca De Binding

Het college heeft besloten:

 1. Niet over te gaan tot invordering van de betalingsachterstand van de pacht, zijnde een bedrag van € 10.750.

 2. Voor augustus 2021 een besluit te nemen over de wijze van verrekening van de betalingsachterstand van 2020.

 3. De pacht voor 2021 tot augustus 2021 op te schorten.

Aanbieding jaarstukken 2020, Kaderbrief 2022-2025 en actualisatie begroting 2021 en concept beleidsbegroting 2022 Veiligheidsregio Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Groningen (VRG);

 2. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2022-2025 VRG met daarbij de reflectie op de rol van de VR uitgevoerd door het COT en de Quick Scan VRG uitgevoerd door AEF;

 3. Kennis te nemen van de actualisatie van de begroting 2021 en de extra bijdrage van 2021 te dekken vanuit de budgetten van het programma Veiligheid;

 4. Kennis te nemen van de concept-beleidsbegroting 2022 inclusief het financieel meerjarenperspectief van de VRG en de extra bijdragen in 2022-2025 te dekken vanuit de budgetten van het programma Veiligheid;

 5. Deze stukken allen door te geleiden naar de Gemeenteraad eveneens ter kennisname, waarbij de stukken onder 3. formeel kunnen leiden tot het formuleren van een zienswijze van de Gemeenteraad van Pekela;

 6. De Gemeenteraad evenwel voor te stellen het indienen van een dergelijke zienswijze achterwege te laten.