Parafenbesluitenlijst 28 april 2021

Jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 Volkskredietbank NO-Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022 van de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen;

 1. De hogere bijdrage vanaf 2022 ad € 29.900,- oplopend tot 2025 ad € 53.500,- te verwerken in de actualisatie van de (meerjaren)begroting in de Voorjaarsnota 2021;

 2. Geen bezwaren over de jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022 in te dienen bij het algemeen bestuur;

 3. De gemeenteraad te adviseren om geen bezwaar in te dienen over de jaarstukken 2020 en geen zienswijze te geven over de ontwerpbegroting 2022.

Co-financiering Leader Oost Groningen

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de bijdrage van € 52.000,= als bijdrage voor Leader voor de transitieperiode van twee jaar.

 2. Dit bedrag in 2021 en in 2022 ten laste te brengen van het daarvoor beschikbare budget Verbetering woonbuurten.

Verkoop perceel grond nabij Draijerswijk 13 te Oude Pekela

Het college heeft besloten:

 1. Het perceel grond nabij Draijerswijk 13 te verkopen aan de eigenaar van Draijerswijk 13.

 2. De incidentele verkoopopbrengst van € 2.380,-- te verwerken in de najaarsnota 2021.

Voorlopige jaarrekening 2020 en beleidsvoornemens 2021 Afeer

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 en beleidsvoornemens Afeer 2022;

 2. De gemeenteraad hierover te informeren.

Wijziging Regeling briefadres gemeente Pekela 2018

Het college heeft besloten:

 1. Artikel 3, lid 6 van de Regeling briefadres gemeente Pekela 2018 wordt gewijzigd conform het in de bijlage opgenomen besluit.

 2. De wijziging wordt bekend gemaakt en treedt daarna direct in werking.

Verlenging continuïteitsafspraken doelgroepenvervoer

Het college heeft besloten:

 1. Voor januari 2021 de bestaande regeling die liep tot december 2020 met één maand te verlengen en de bevoorschotting te bepalen op 80% van de omzet in de maand januari 2019.

 2. Voor februari en maart 2021 dit percentage te verlagen tot 78,5% van de omzet van de maanden februari en maart 2019.

 3. Voor het tweede kwartaal 2021 dit percentage verder te verlagen tot 76,5% van omzet in de maanden april tot en met juni 2019.

 4. Voor de definitieve vaststelling van deze continuïteitsbijdrage(n) 2021 aan te blijven sluiten op de oorspronkelijke voorwaarden van het besluit van de Europese Commissie inzake staatssteun doelgroepenvervoer voor de periode maart tot en met juni 2020.

 5. Het bestuur van PV hierover te informeren.

Verhogen mandaat Officier van Dienst Bevolkingszorg en Algemeen Commandant VRG

Het college heeft besloten:

 1. Er wordt ingestemd om in geval van spoedeisend belang, mandaat te verlenen aan de Officier van Dienst Bevolkingszorg, om zonder voorafgaand overleg met de verantwoordelijke gemeentesecretaris, kosten te maken ten behoeve van het wegnemen van dreiging en gevaar en schadebeperking tot een bedrag van € 5.000.-;

 2. Er wordt ingestemd om in geval van spoedeisend belang, mandaat te verlenen aan de Algemeen Commandant Bevolkingszorg, om zonder voorafgaand overleg met de verantwoordelijke gemeentesecretaris, kosten te maken ten behoeve van het wegnemen van dreiging en gevaar en schadebeperking tot een bedrag van € 10.000.-.

Onderwerp: Ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2025 van Publiek Vervoer

Het college heeft besloten:

 1. De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel adviseren om kennis te nemen van de jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoerings-organisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe en geen zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2025 in te dienen

PG&Z: Jaarrekening 2020, wijziging begroting 2021 en ontwerpbegroting 2022

Het college heeft besloten:

 1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z) voor kennisgeving aan te bieden aan de raad.

 2. De raad middels bijgevoegd concept-raadsvoorstel voor te stellen op de begrotingswijziging 2021 PG&Z geen zienswijzen in te dienen.

 3. De raad middels bijgevoegd concept-raadsvoorstel voor te stellen op de ontwerpbegroting 2022 PG&Z geen zienswijzen in te dienen.

 4. De financiële gevolgen te verwerken bij de actualisatie van de budgetten in de meerjarenbegroting bij de voorjaarsnota 2021.

Conceptaanvraag voor de transformatie van het Raadhuis te Nieuwe Pekela

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan de transformatie van het Raadhuis te Nieuwe Pekela gelegen aan de DS. Sicco Tjadenstraat C52/53

 2. Initiatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw standpunt

Conceptjaarrekening 2020 van de Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Het college heeft besloten:

 1. De concept jaarstukken 2020 van de ODG via bijgevoegde brief ter informatie door te zenden naar de gemeenteraad.