Besluitenlijst 14 december 2021

Omgaan met lopende aanvragen en nieuwe initiatieven tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de memo “hoe gaan we om met lopende aanvragen en nieuwe initiatieven tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet?”

  2. In te stemmen met de voorgestelde werkafspraak om initiatiefnemers die een procedure willen opstarten die onder de uitzonderingsgevallen valt, zelf een keuze te laten maken om vanaf 1 januari 2022 een omgevingsplan te laten opstellen

  3. In te stemmen met de voorgestelde wijze van interne en externe communicatie

Conceptaanvraag voor de realisatie van drie woningen aan de Industrieweg-West in Oude Pekela

Het college heeft besloten:

  1. In principe geen medewerking te verlenen aan de realisatie van drie woningen aan de Industrieweg-West in Oude Pekela;

  2. Initiatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw standpunt en uit te nodigen voor een gesprek.

Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Acantus voor de bouw van 12 appartementen aan de Raadhuislaan te Oude Pekela

Het college heeft besloten:

  1. Aansluitend op het project Herontwikkeling Raadhuislaan 1 t/m 15 (zie bijgaand collegebesluit 201901087, bijlage 3) de samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Acantus (bijlage 1 en 2) vast te stellen en te ondertekenen.

Corona compensatie dorpshuizen

Het college heeft besloten:

  1. de besturen van de stichtingen MFC De Binding, De Riggel en De Kiepe ieder incidenteel een bedrag toe te kennen als coronacompensatie.

  1. 2.De kosten te dekken uit de door het rijk beschikbaar gestelde Corona compensatie gelden genoemd in de septembercirculaire.

  2. De raad te informeren met bijgevoegde brief