Parafenbesluitenlijst 28 september 2021

Vrijgeven vacature Medewerker Systemen II, team Sociaal, taakveld Uitkeringsadministratie / Leerplicht

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met de vrijgave van de vacature Medewerker Systemen II van 1,0 FTE bij het team Sociaal, taakveld Uitkeringsadministratie/Leerplicht;

  2. de vacature per 01 oktober 2021 in te vullen door middel van een gerede (interne) kandidaat.

Schikkingsvoorstel – Toekennen maatwerkvoorziening woningaanpassing

Het college heeft besloten:

  1. Een maatwerkvoorziening in de vorm van een Pgb voor woningaanpassingen ad € 3585,21 toe te kennen

Aanpassen voorwaarden koopovereenkomst 't Ol Alteveer

Het college heeft besloten:

  1. De kopers van de bouwkavels in 't Ol Alteveer één jaar extra tijd toe te zeggen om hun woning te realiseren.

  2. Dit besluit mee te delen door middel van bijgaande brief.