Besluitenlijst 13 april 2021

Sozog Jaarrekening 2020 en Begroting 2022

Voorstel:

  1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de begroting 2022 van SOZOG

  2. De raad voor te stellen de jaarrekening SOZOG 2020 voor kennisgeving aan te nemen

  3. De raad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen

  4. De structurele effecten te verwerken in de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2021.

Ontwikkeling van De Molenhof

Het college heeft besloten:

  1. Te besluiten om niet akkoord te gaan met de plannen voor de Molenhof van Estea Noorderlicht.

  2. Daartoe de bijgevoegde (concept)brief aan Estea Noorderlicht onder redactie te versturen.

Afhandeling aanvraag 24 appartementen Feiko Clockstraat

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen van de aanvraag.

  2. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze.

  3. De raad voor te stellen om de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. De definitieve afhandeling te laten plaatsvinden.