Besluitenlijst 21 december 2021

Principeverzoek locatie Wedderweg/H. Westerstraat

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het verzoek van initiatiefnemer, zie bijlage 1.

 2. In principe onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de realisatie van een kantoorgebouw met 3 appartementen op de locatie Wedderweg/ H. Westerstraat te Oude Pekela.

 3. De randvoorwaarden betreffen in ieder gaval: de oppervlakte van het gebouw wordt niet groter dan het huidige, een duidelijke stedenbouwkundige inpassing met een verbinding met de Kooistralocatie, het gebouw moet in een groene omgeving worden ingepast en er moet nadrukkelijke rekening worden gehouden met de vervolgfunctie ‘wonen’.

 4. Initiatiefnemer via middels een collegebrief te informeren over uw standpunt.

Nieuwe visie opstellen voor Heeresmeer

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met om samen met Van der Velde een visie Heeresmeer te laten maken.

 2. De kosten hiervoor geraamd op 30.000,= samen te delen en deze te dekken uit een bijdrage van HH van der Velde en in de Voorjaarsnota 2022 in de dekking te voorzien.

 3. Akkoord te gaan met de concept samenwerkingsovereenkomst visie Heeresmeer, waarbij in artikel 8 een geschillencommissie wordt ingevoegd.

 4. Akkoord te gaan met de brief aan Van der Velde waarin de randvoorwaarden zijn opgenomen.

 5. Gemeenteraad via bijgaande conceptbrief hierover te informeren.

Reactie naar Bareau over ‘definitief voorontwerp’

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het advies van de Stuurgroep Proeftuin Boven Pekela

 2. In te stemmen met bijgevoegd conceptbrief aan Bareau

 3. In te stemmen met bijgevoegd conceptbrief aan gemeenteraad van Pekela

 4. In te stemmen met een in overleg met Communicatie op te stellen persbericht