Besluitenlijst 5 oktober 2021

Verlening contract afvalinzameling

Het college heeft besloten:

  1. Het contract met PreZero betreffende de afvalinzameling te verlengen tot april 2024

Deelname aan de beurs Nieuwbouw/Verbouw XL in Martiniplaza Groningen eind november 2021

Het college heeft besloten:

  1. Deelnemen aan de beurs om de gemeente als woongemeente te promoten en input van woningzoekers en woonwensen "op te halen".

Ontwikkellocaties in beeld krijgen

Het college heeft besloten:

  1. Vooruitlopend op de omgevingsvisie de ontwikkellocaties in de gemeente Pekela in kaart brengen voor nu en de langere termijn.

  2. HKB collectief voor stedenbouw en landschapsontwerp opdracht geven dit uit te voeren.

  3. de dekking ten laste brengen van de bouwgrondexploitatie Oud Alteveer

Conceptaanvraag voor de realisatie van een woonbestemming ten behoeve van één grondgebonden woning aan de JR Stuutstraat F 16 in Nieuwe Pekela

Het college heeft besloten:

  1. In principe onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de realisatie van een woonbestemming tenbehoeve van één grondgebonden woning aan de J.R. Stuutstraat F 16 in Nieuwe Pekela;

  2. Initiatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw standpunt.