Besluitenlijst 2 november 2021

Gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Het college heeft besloten:

  1. De raad voor te stellen een gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit in te stellen;

  2. De raad voor te stellen de adviescommissie meer adviesbevoegdheden te geven dan de wettelijke minimale verplichting;

  3. De raad voor te stellen de mogelijkheid tot het benoemen en ontslaan van de leden van de gemeentelijke adviescommissie te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders;

  4. De raad voor te stellen de gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit te laten faciliteren door Libau en dit na één jaar te evalueren;

  5. De raad voor te stellen de ‘Verordening op de gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Pekela 2021’ vast te stellen.

Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Oldenburgerstraat E99 te Nieuwe Pekela'

Het college heeft besloten:

  1. De ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren;

  2. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan ‘Oldenburgerstraat E99 te Nieuwe Pekela’ overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage;

  3. Het bestemmingsplan 'Oldenburgerstraat E99 te Nieuwe Pekela' gewijzigd vast te stellen overeenkomstig bijgaand raadsvoorstel, met bijbehorende verbeelding, regels, toelichting en bijlagen, vervat in het digitale gebiedsgerichte besluit met identificatienummer NL.IMRO.0765.01BPJOlburgstrE99-0401;

  4. Voor het plangebied geen exploitatieplan vast te stellen.