Parafenbesluitenlijst 29 juni 2021

Openstellen en invullen vacature Medewerker Technische Uitvoering III, team Fysiek, taakveld buitendienst

Het college heeft besloten:

 1. De vacature van medewerker Technische Uitvoering III voor 1,0 FTE vrij te geven per 01-07-2021 voor invulling met een gerede kandidaat

Vaststellen procedure OOGO regio Zuid Oost Groningen

Het college heeft besloten:

 1. De procedure OOGO regio Zuid Oost Groningen vast te stellen.

 2. Wethouder B. Schollema aan te wijzen deze regeling te tekenen namens het college van B&W Pekela

Aanwijzing directeur publieke gezondheid als toezichthouder kinderopvang

Het college heeft besloten:

 1. de directeur publieke gezondheid GGD Groningen aan te wijzen als toezichthouder kinderopvang zoals bedoeld in artikel 1.61 van de Wet kinderopvang en artikel 58r, vijfde lid van de Wet publieke gezondheid, met de mogelijkheid tot ondermandaat;

 2. de brief aan de directeur publieke gezondheid GGD Groningen betreffende de aanwijzing vast te stellen;

 3. het besluit onder 1, in werking te laten treden op de dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 december 2020;

 4. dit besluit bekend te maken via overheid.nl.

Jaarverantwoording Wet Kinderopvang 2020

Het college heeft besloten:

 1. De toezichtinformatie ten behoeve van de jaarverantwoording kinderopvang Pekela 2020 vast te stellen;

 2. De vastgestelde vragenlijst via het Internet SchoolDossier (ISD) te verzenden naar de Inspectie van het Onderwijs.

Conceptaanvraag voor de vergroting van het agrarisch bouwvlak aan de Molenstraat G 58 te Nieuwe Pekela

Het college heeft besloten:

 1. In principe onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de vergroting van het agrarisch bouwvlak aan de Molenstraat G 58 te Nieuwe Pekela

 2. Initiatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw standpunt.

Verlenging vervoersovereenkomsten Publiek Vervoer

Het college heeft besloten:

 1. De vervoerovereenkomsten publiek vervoer op grond van artikel 2.2 te verlengen voor een periode van twee aaneengesloten jaren;

 2. De periode van verlenging vast te stellen van 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2024;

 3. In het 1e kwartaal van 2023 opnieuw de afweging te maken de overeenkomsten nogmaals voor een periode van twee aaneengesloten jaren te verlengen of te starten met de voorbereiding van een nieuwe aanbesteding;

 4. Opdrachtnemers schriftelijk in kennis te stellen van het genomen besluit verlenging vervoerovereenkomsten

Wob-verzoek inzake

Het college heeft besloten:

 1. De gevraagde documenten in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) toe te zenden aan verzoeker via bijgevoegd besluit.