Parafenbesluitenlijst 20 april 2021

Voorlopige subsidie peuteropvang en VE 2021

Het college heeft besloten:

 1. De voorlopige subsidie aan Stichting Peuterwerk voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2021 vast te stellen op €84.500,-.

 2. De voorlopige subsidie aan Kiwi voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2021 vast te stellen op een totaalbedrag van € 24.248, -.

 3. De voorlopige subsidie aan A. Oolders Holding BV voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2020 en 2021 af te wijzen.

 4. Stichting Peuterwerk van uw besluit op de hoogte brengen door middel van bijgaande brief.

 5. Kiwi van uw besluit op de hoogte brengen door middel van bijgaande brief.

 6. A. Oolders Holding BV van uw besluit op de hoogte brengen door middel van bijgaande brief.

Wijziging functie medewerker Team Sociaal, taakveld OSCR per 1-5-2021

Het college heeft besloten:

 1. In het functieboek per 01-05-2021:
  1. de formatie voor de functie van Medewerker Ontwikkeling III bij het team Sociaal, taakveld Onderwijs, Sport, Cultuur en Recreatie met 2,0 te verlagen
  2. de functie van Medewerker Ontwikkeling II toe te voegen bij het team Sociaal, taakveld Onderwijs, Sport, Cultuur en Recreatie en hieraan 2,0 fte toe te wijzen;
 2. Deze functie van Medewerker Ontwikkeling II per 01-05-2021 toe te wijzen aan twee medewerkers van het team Sociaal, taakveld Onderwijs, Sport, Cultuur en Recreatie;
 3. Een en ander definitief mee te nemen in de herijkingsronde functiewaardering 2021.
 4. De extra kosten van € 2.600 in 2021 en € 4.000 op jaarbasis te dekken vanuit het beschikbare budget voor personeelskosten.

Besluit Financieringsmodel en ontwerpbegroting 2021 Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Het college heeft besloten:

 1. Het besluit over het nieuwe financieringsmodel van de ODG ter informatie voor te leggen aan de gemeenteraad.

 2. De ontwerpbegroting 2022 van de ODG voor te leggen aan de gemeenteraad en de raad voor te stellen daarop geen zienswijzen in te dienen.

 3. De financiële gevolgen te verwerken bij de actualisatie van de meerjarenbegroting bij de voorjaarsnota 2021.

aanwijzen directeur publieke gezondheid als toezichthouder kinderopvang

Het college heeft besloten:

 1. de directeur publieke gezondheid GGD Groningen aan te wijzen als toezichthouder kinderopvang zoals bedoeld in artikel 1.61 van de Wet kinderopvang en artikel 58r, vijfde lid van de Wet publieke gezondheid, met de mogelijkheid tot ondermandaat;

 2. de brief aan de directeur publieke gezondheid GGD Groningen betreffende de aanwijzing vast te stellen;

 3. het besluit onder 1. in werking te laten treden op de dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 december 2020.