Besluitenlijst 28 september 2021

Voortzetting huur gemeentewerf Industrieweg-West 41 te Oude Pekela

Het college heeft besloten:

  1. De huur van het perceel Industrieweg-West 41 met 5 jaar te verlengen tot 31 augustus 2026 met een optie tot verlenging van 2 jaar t/m 31 augustus 2028.

  2. De huurprijs € 58.440 + servicekosten € 13794, totaal € 72.234 per jaar vast te stellen.

Plan van aanpak Implementatie Omgevingswet 'Minimale acties'

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het plan van aanpak "Implementatie Omgevingswet Minimale acties"

  2. In te stemmen met het plan van aanpak voor de invoering van de Omgevingswet in de gemeente Pekela

  3. De gemeenteraad te verzoeken om een incidenteel budget van totaal €250.000,-- beschikbaar te stellen en dit te dekken middels een onttrekking uit de algemene reserve

Intentieverklaring verbeteren fietsverbinding Oude Pekela Winschoten

Het college heeft besloten:

  1. Voor het verbeteren van de fietsverbinding tussen Oude Pekela en Winschoten de bijgevoegde intentieverklaring aan de provincie te sturenfietsverbinding tussen Oude Pekela en Winschoten de bijgevoegde intentieverklaring aan de provincie te sturen

Verlenging contract afvalinzameling

Aangehouden voor nader overleg

Wob-verzoek inzake beleid omtrent mediation afdeling Jeugd

Het college heeft besloten:

  1. Het Wob- verzoek af te wijzen

  2. Het Wob- verzoek niet door te zenden

Schikkingsvoorstel – toekennen maatwerkvoorziening Pgb huishoudelijke hulp

Het college heeft besloten:

  1. Per 1 oktober 2021 een maatwerkvoorziening in de vorm van een Pgb voor 8,5 uur per week toe te kennen ten behoeve van huishoudelijke hulp, voor de duur van een jaar.

  2. De proceskosten te vergoeden.