Besluitenlijst 14 september 2021

Aanpassing groslijstvereisten binnen het inkoopbeleid

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de gewijzigde groslijstvereisten voor opdrachten < € 150.000 in bijlage 2.

Woonschepenverordening - Onrechtmatige overheidsdaad

Het college heeft besloten:

 1. Te reageren op de betichting van een onrechtmatige overheidsdaad

Samenwerking Klimaatadaptie in de regio

Het college heeft besloten:

 1. Mee te werken aan het Regionale Uitvoeringsprogramma 2022-2027 klimaatadaptatie

 2. De kosten €800 te dekken uit het GRP

Aanschaf materieel Gladheidbestrijding

Het college heeft besloten:

 1. Een tweetal Meiren ploegen aan te schaffen

 2. De kapitaallasten dekken uit het eerder beschikbaar gestelde budget van €200.000

 3. Een zoutstrooier en sneeuwploeg in te huren

Vaststellen definitieve subsidies De Badde 2021

Het college heeft besloten:

 1. Op grond van de Jaarrekening 2020 en het Jaarverslag 2020 van De Badde de verleende budgetsubsidie voor 2020 definitief vast te stellen op € 1.022.011,-;

 2. Op grond van de Jaarrekening 2020 en het Jaarverslag 2020 van De Badde de verleende aanvullende incidentele subsidie voor 2020 voor ‘Huiselijk Geweld’ definitief vast te stellen op € 27.000,-;

 3. Bijgaande subsidiebeschikking aan De Badde vast te stellen;

 4. Bijgaande brief aan de raad vast te stellen.