Bijzondere lokale omstandigheden

Bekijk hier informatie voor meldingen door bouwprofessionals

Deze pagina is speciaal voor kwaliteitsborgers. Algemene informatie is te vinden bij het onderdeel oriënteren, aanvragen en veelgestelde vragen.  Een kwaliteitsborger gaat onder de Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb) actief na of er bijzondere lokale omstandigheden zijn om rekening mee te houden ten behoeve van het bouwresultaat. Bekende lokale omstandigheden binnen de gemeente Pekela vindt u hier. Deze bijzondere lokale omstandigheden dienen te worden opgenomen in de bouwmelding.

De bijzondere lokale omstandigheden waarmee u in de gemeente Pekela rekening moet houden, vindt u hieronder. Deze lijst wordt wanneer nodig bijgewerkt. 

Let wel: de lijst is niet uitputtend, het kan zijn dat er op een specifieke locatie nog andere specifieke lokale omstandigheden een rol spelen. Daarnaast dient openbaar toegankelijke informatie ook meegenomen te worden door de kwaliteitsborger. 
 

1. Bodemwarmte interferentie zone

Toelichting

Bodemenergiesystemen die op korte afstand van elkaar worden geplaatst kunnen invloed hebben op de temperatuur van de ondergrond bij de 'buur-systemen'. Hierdoor kunnen bodemenergiesystemen die op korte afstand van elkaar (+/-150 m) worden geplaatst, elkaar positief of negatief beïnvloeden. 

Waar in Pekela?

Een kaart van alle geregistreerde bodemenergiesystemen binnen de gemeente Pekela is te vinden via  WKO tool | gemeente Pekela

 

2. Bouwen nabij belendingen/monument/bouwval

Toelichting

Bij bouwwerkzaamheden nabij een monument of een bouwvallig gebouw of een gebouw dat slecht gefundeerd is moeten vooraf extra maatregelen die het risico op het ontstaan van schade door trillingen verkleinen. Hou tevens rekening met specifieke funderingsconstructies van belendingen die van invloed zijn op de fundering van een te bouwen bouwwerk. 

Waar in Pekela?

Om te weten te komen of een pand een monument is kunt u de onderstaande overzichten raadplegen:

 

3. Ontgraven van grond direct naast een fundering op staal

Toelichting

In geval van ontgraven (direct) naast een bestaande fundering staal, dient men er alert op te zijn dat de draagkracht van de bestaande fundering afneemt. Hierdoor kunnen ongelijkmatige zettingen optreden.

Waar in Pekela?

Locaties zijn afhankelijk van de bouwjaren van de woningen, aangezien dit type fundering vaker werd gebruikt in tijden waarin diepere funderingstechnieken nog niet standaard waren. Huizen die vóór de 20e eeuw of in de vroege 20e eeuw gebouwd zijn, hebben mogelijk fundering op staal. Volgende kaart geeft een indicatie van de bouwjaren van gebouwen binnen gemeente Pekela: Bouwjaar gebouwen | gemeente Pekela.

 

4. Wisselende bodemopbouw

Toelichting

Pekela heeft een zeer onregelmatige bodemopbouw die bestaat uit veen- en kleilagen, zandlagen en daarnaast watervoerende lagen. Via sonderingsonderzoek brengt u de bodemopbouw van het plangebied in kaart. Het is raadzaam om meerdere sonderingen te doen binnen één kavel. Door de onregelmatigheid kan op één kavel namelijk sprake zijn van diverse bodemlagen en zo voorkomt u in de toekomst voor verassingen te komen te staan.

Waar in Pekela?

Gehele grondgebied van de gemeente Pekela. 


5. Bodemverzakking 

Toelichting

In de Veenkoloniën, waar Pekela onder valt, treedt aanzienlijke bodemdaling op als gevolg van onder andere zoutwinning en veenoxidatie. Een verandering in de waterstand kan aantasting van de fundering van huizen en gebouwen, en het verzakken van wegen en andere infrastructuur als gevolg hebben. Dit heeft implicaties voor bijvoorbeeld funderingstechnieken. 
Via sonderingsonderzoek doet u onderzoek naar de draagkracht van de bodem. Uit dit onderzoek kan blijken dat:

  • Er dieper gegraven moet worden (dieper aanlegniveau fundering). 
  • U graafwerkzaamheden moet uitvoeren in een archeologisch waardevol gebied. In het bestemmingsplan zijn daar regels voor opgenomen. Als er archeologische waarden worden aangetroffen, kan het zijn dat het bouwwerk op een andere manier moet worden gefundeerd. Neem dit mee in de lokale risico afweging.

Waar in Pekela?

De volgende provinciale kaart geeft u een indicatie van de betreffende gebieden Bodemdaling | provincie Groningen. Raadpleeg voor specifieke informatie de Omgevingsdienst Groningen.

 

6. Bodemverontreiniging

Toelichting

Gebieden met aanzienlijke bodemverontreiniging kunnen onderworpen zijn aan saneringsprogramma's, wat invloed heeft op de ontwikkelingsmogelijkheden en -kosten. Vraag in een dergelijk geval nadere informatie op bij de Omgevingsdienst Groningen.

Waar in Pekela?

De volgende kaart geeft een indicatie van verontreinigde- en saneringslocaties te Pekela Bodemverontreiniging en sanering | gemeente Pekela. In de nota bodembeheer is de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart opgenomen: Bodemkwaliteitskaart | Gemeente Pekela. Raadpleeg voor specifieke informatie de Omgevingsdienst Groningen.

 

7. Gasleidingen

Toelichting

Bij bouwwerkzaamheden in de nabijheid van een gasleiding moeten extra bouwkundige maatregelen worden getroffen. In het omgevingsplan zijn daarover regels opgenomen. Zowel in het buitengebied als de woonkernen is dit genoemd als: ‘Leiding – Gas’. In beginsel mogen daar geen gevoelige objecten worden gerealiseerd. Er kan onder voorwaarden worden afgeweken met een omgevingsvergunning, daarvoor moet advies worden ingewonnen bij de leidingbeheerder.

Waar in Pekela?

Locaties van buisleidingen zijn zichtbaar via de volgende kaart: Veiligheidsinformatie op kaart | gemeente Pekela.


8. Hoogspanningslijnen

Toelichting

Bij bouwwerkzaamheden in de nabijheid van een hoogspanningsmast gelden bepaalde bouwregels. Deze regels zijn opgenomen in het Omgevingsplan. In het bestemmingsplan Buitengebied is dit genoemd als: ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’. In beginsel mogen daar enkel bouwwerken ten behoeve van de hoogspanningsverbinding worden gerealiseerd. Er kan onder voorwaarden worden afgeweken met een omgevingsvergunning, daarvoor moet advies worden ingewonnen bij de leidingbeheerder.

Waar in Pekela?

Aan de zuidzijde van het grondgebied van de gemeente Pekela, gelegen tussen Boven Pekela en Nieuwe Pekela. De precieze locatie is via de volgende link zichtbaar Hoogspanningslijnen op kaart | gemeente Pekela.  

 

9. Geluid, geluidwerendheid gevel

Toelichting

De geluidsbelasting op de gevel van geluidsgevoelige objecten mag bij (vervangende) nieuwbouw niet hoger zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde. Indien geluidsgevoelige bebouwing binnen de zones van ondergenoemde plekken wordt gerealiseerd, dient akoestisch onderzoek plaats te vinden. Op plaatsen waar met ontheffing woningen worden gebouwd, dient aandacht te worden besteed aan de gevelwering van de woning om te garanderen dat de geluidsniveaus in de woningen wettelijk aanvaardbaar zijn. 

Waar in Pekela?

Geluidzoneringen zijn opgenomen in het Omgevingsplan; onder andere nabij de N366, N367, bedrijventerreinen, bedrijfslocaties in het Buitengebied bestaan geluidszones.

 

10. Molenbiotoop

Toelichting

Bij bouwwerkzaamheden in de nabijheid van molens moeten bouwkundige maatregelen worden getroffen. In het omgevingsplan zijn daarover regels opgenomen. Zowel in het buitengebied als in de woonkernen is dit genoemd als: 'Vrijwaringszone – molenbiotoop 1' of/en ‘Vrijwaringszone - molenbiotoop 2’. In beginsel moet openheid met het oog op een vrije windvang van de molen worden gehandhaafd. Er kan onder voorwaarden worden afgeweken met een omgevingsvergunning.


Waar in Pekela?

Nabij Molen De Onrust en nabij molen De Zwaluw.