Parafenlijst 6 februari 2024

Openstellen vacature en aanstellen Adviseur Veilig & Gezond werken (arbo-coördinator).

Het college heeft besloten:

Akkoord te gaan met:

  • Openstellen vacature Medewerker Beleidsuitvoering II (schaal 9) per 1 februari 2024, voor 0,55 fte voor Team Dienstverlening, eenheid HRM;
  • Aanstellen nieuwe Medewerker Beleidsuitvoering II (schaal 9) per 1 februari 2024, voor onbepaalde tijd voor Team Dienstverlening, eenheid HRM;
  • De financiële gevolgen ad €38.800 voor 2024 en €42.200 voor 2025 en meerjarig te dekken uit de reeds beschikbaar gestelde budgetten en dit bij de Kaderbrief 2024 te verwerken zoals nader uitgewerkt in de financiële paragraaf.

 

Raadsbrief presentatie rapportage (quick scan) KAW i.k.v. Masterplan Regiocentra

Het college heeft besloten:

  • Kennis te nemen van bijgaande rapportage door KAW;
  • Bijgaande brief aan de raad vast te stellen;
  • Voornoemde brief met de rapportage van KAW óp 5 februari a.s. vóór 12 uur aan de raad te sturen;
  • Bijgaand persbericht vast te stellen;
  • In te stemmen met bijgaande memo fase 2 Masterplan Regiocentra.