Parafenlijst 3 mei 2024

Opstellen nota grondbeleid en uitvoeringsnota

Het college heeft besloten:

 • Akkoord te gaan met het plan van aanpak nota grondbeleid, zie hiervoor bijlage 1.
 • De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel verzoeken een incidenteel budget van € 50.000,- beschikbaar te laten stellen voor een nota Grondbeleid;
 • De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel voorstellen om deze incidentele lasten te dekken middels een onttrekking aan de algemene reserve;
 • De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel voorstellen om de bijbehorende wijziging in de begroting 2024 conform de financiële paragraaf vast te stellen.


Plan van aanpak regionaal afgestemde woonzorgvisie

Het college heeft besloten:

 • Het plan van aanpak Koploperregio Groningen (bijlage 1) vast te stellen.
 • Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen te mandateren om gegevens beschikbaar te stellen en een verwerkersovereenkomst af te sluiten met adviesbureau Stec Groep.
 • De samenwerkingsstructuur Koploperregio Groningen vast te stellen (bijlage 2 en 2a)
 • Het Oost Gronings plan van aanpak (bijlage 3) voor een regionaal afgestemde woon-zorgvisie met uitvoeringsagenda, huisvestingsverordening en urgentieregeling vast te stellen.
 • In te stemmen dat Stadskanaal penvoerder is voor de uitvoering van dit plan van aanpak namens gemeente Pekela, Oldambt, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde.
 • Het informeren van de Raad over de Koploperregio Groningen door middel van bijgevoegde brief (bijlage 4)


Mandaatbesluit ondertekening opdrachtbevestiging Qwinne Bijzondere Woonvormen

Het college heeft besloten:

 • Het mandaatbesluit te ondertekenen
 • De reeds verzamelde gegevens/vragenlijsten/inschrijfformulieren beschikbaar te maken in de digitale werkomgeving gemeente Veendam;
 • Contactpersoon aan te wijzen voor toetsing gegevens aan de Basisregistratie personen (brp);
 • Verwerkersovereenkomsten op te laten stellen.
 • Een bedrag van afgerond €3.750 te betalen uit de reeds beschikbare budgetten onder taakveld 8.3 Wonen en bouwen


Vaststellen Centrumregeling Beschermd Wonen, Opvang en Inloopvoorziening GGZ 2024

Het college heeft besloten:

 • Onder voorwaarde van toestemming van de raad, de Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorzieningen GGZ Groningen 2021 gewijzigd vast te stellen als Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorzieningen GGZ Groningen 2024 vanaf 1 juli 2024.
 • Onder voorwaarde van toestemming van de raad, het Convenant Beschermd Wonen en Opvang 2021 te beëindigen vanaf 1 juli 2024.

De raad voor te stellen:

 • Toestemming te verlenen ingevolge artikel 10 lid 3 van de huidige Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorziening 2021 voor de wijziging van deze regeling in de Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorzieningen GGZ Groningen 2024.
 • Toestemming te verlenen ingevolge artikel 9 lid 3 van het Convenant Beschermd wonen en Opvang 2021 voor het beëindigen van dit Convenant.Het raadsvoorstel vast te stellen.


Regeling wijziging GR Publiek Vervoer

Het college heeft besloten:

 • De raad te verzoeken om toestemming te verlenen voor het aangaan van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling.
 • Na verkregen toestemming van de raad de gewijzigde gemeenschappelijke regeling samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe aan te gaan.


Vaststellen raadsvoorstel reactie op hoofdlijnennotitie Groningenwet (onderdeel Staat van Groningen)

Het college heeft besloten

 • Met instemming kennis te nemen van bijgaand advies 'reactie op hoofdlijnennotitie Groningenwet (onderdeel Staat van Groningen)';
 • Middels bijgaand raadsvoorstel deze reactie ter vaststelling voor te leggen aan de raad.


Aanpak oneigenlijk grondgebruik gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

 • De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel verzoeken om een incidenteel budget beschikbaar te stellen voor de aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond van totaal €600.000 verdeeld over de jaren 2024 en 2025;
 • De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel voorstellen om deze incidentele lasten te dekken middels een onttrekking aan het Ontwikkelfonds;
 • De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel voorstellen om de bijbehorende wijziging in de meerjarenbegroting conform de financiële paragraaf vast te stellen.