Parafenlijst 24 mei 2024

Aanschaf snelheidsinformatie displays

Het college heeft besloten:

 • Akkoord te gaan met het aanschaffen van drie snelheidsinformatiedisplays (SID)
 • De raad via de kaderbrief 2024 voor te stellen om de kosten, geraamd op €15.000 exclusief BTW, te dekken uit het budget voor onvoorziene uitgaven.


Begroting Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Het college heeft besloten:

 • Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024 en de ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028 Publiek Vervoer Groningen Drenthe.
 • De raad voor te stellen kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024 en de ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028 Publiek Vervoer Groningen Drenthe.
 • De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij Publiek Vervoer Groningen Drenthe.
 • De raad voor te stellen de financiële effecten van de begrotingswijziging 2024, een hogere bijdrage ad € 4.079,-, mee te nemen bij de actualisatie van de begroting 2024 bij de Kaderbrief 2024.
 • De raad voor te stellen de financiële effecten van de ontwerpbegroting Publiek Vervoer 2025-2028 betreffende de deelnemersbijdrage mee te nemen bij de actualisatie van de meerjarenbegroting bij de Kaderbrief 2024.


Actualisatie Beleid en beleidsregels rondom de aanpak van ernstige woonoverlast in de gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

 • Actualiseer het eerder vastgestelde beleid en de beleidsregels rondom de aanpak van ernstige woonoverlast in de gemeente Pekela;
 • Stel daarbij bijgaande Beleidsnotitie vast  en maak deze bekend.


Aanschaffen van een vrachtwagencontainer

Het college heeft besloten:

 • Aanschaffen van een vrachtwagencontainer;
 • De raad te vragen een investeringskrediet van €11.500 beschikbaar te stellen bij de Kaderbrief 2024;
 • De meerjarige financiële gevolgen conform de financiële paragraaf te verwerken in de primaire begroting 2025.


Vaststelling hogere grenswaarde geluid, H.B. Hulsmanstraat 59

Het college heeft besloten:

 • Een hogere grenswaarde voor geluid van 55 dB vast te stellen voor de bouw van een woning aan de H.B. Hulsmanstraat I 59


PG&Z: Jaarrekening 2023, Ontwerpbegroting 2025 en Eerste begrotingswijziging 2024

Het college heeft besloten:

 • Het jaarverslag/de jaarrekening 2023 van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z) voor kennisgeving aan te bieden aan de raad.
 • Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2024 PG&Z en de ontwerpbegroting 2025.
 • De raad middels bijgevoegd concept-raadsvoorstel voor te stellen op de begrotingswijziging 2024 PG&Z geen zienswijzen in te dienen.
 • De raad middels bijgevoegd concept-raadsvoorstel voor te stellen op de ontwerpbegroting 2025 PG&Z geen zienswijzen in te dienen.
 • De raad voor te stellen om de financiële gevolgen vanaf 2025 structureel te verwerken bij de actualisatie van de budgetten in de meerjarenbegroting bij de Kaderbrief 2024.


SOZOG jaarrekening 2023 en uitreden SOZOG

Het college heeft besloten:

 • De raad voor te stellen kennis te nemen van de begroting 2025.
 • De raad voor te stellen de jaarrekening SOZOG 2023 voor kennisgeving aan te nemen.
 • De raad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen