Parafenlijst 12 maart 2024

Vaststellen raadsvoorstel Verordening leefbaarheid Pekela ('Verordening Gebiedsfonds')

Het college heeft besloten:

  • Met instemming kennis te nemen van bijgaande concept-Verordening;
  • Met instemming kennis te nemen van bijgaande concept-aanvraagformulier en concept-openstellingsbesluit;
  • De raad voor te stellen de naam van de bestemmingsreserve Gebiedsfonds te wijzigen naar bestemmingsreserve Leefbaarheidsfonds;
  • De raad voor te stellen de voorgestelde begrotingswijzigingen in de financiële paragraaf vast te stellen;
  • Middels bijgaand raadsvoorstel de raad voor te stellen de subsidieverordening leefbaarheidsfonds gemeente Pekela vast te stellen.