Besluitenlijst 6 februari 2024

Ondertekenen bestuursovereenkomst met COA en vaststellen raadsvoorstel realisatie flexwoningen Hooiweg

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met bijgaande bestuursovereenkomst inzake het realiseren van 68 woningen in de gemeente Pekela ten behoeve van statushouders gekoppeld aan de Groninger gemeenten en gemeentelijke doelgroepen uit de gemeente Pekela tussen het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en gemeente Pekela;
 2. De portefeuillehouder, burgemeester Kuin, te machtigen deze overeenkomst namens het college van B&W te ondertekenen;
 3. In te stemmen met het uitvoeren van bijgaande planning van aanpak op hoofdlijnen d.d. 1 februari 2024;
 4. De raad voor te stellen een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 2,4 miljoen voor het inrichten van de openbare ruimte aan de Hooiweg;
 5. De raad voor te stellen een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 14,6 miljoen voor de stichtingskosten van 68 (flex)woningen aan de Hooiweg;
 6. De raad voor te stellen beide investeringen af te schrijven over een periode van 30 jaar, gelijk aan de geplande exploitatie-periode;
 7. De raad voor te stellen de restwaarde van de (flex)woningen na die 30 jaar vast te stellen op 40% van de aanschafwaarde op basis van een verwachte levensduur van 50 jaar;
 8. De raad voor te stellen het structurele effect van € 1,7 miljoen voordelig over de gehele periode (de exploitatiebaten minus de -lasten en de kapitaallasten) te verwerken in de meerjarenbegroting 2024-2027 conform de financiële paragraaf;
 9. De raad voor te stellen een voorziening te vormen van € 1,2 miljoen voor het exploitatietekort gedurende de eerste 12 jaar en dit te dekken middels de legesopbrengsten van circa € 0,4 miljoen en een onttrekking aan de reserve Ontwikkelfonds van € 0,8 miljoen;
 10. De raad voor te stellen het voordeel van in totaal € 2,95 miljoen uit het exploitatieoverschot gedurende de laatste 18 jaar weer in de reserve Ontwikkelfonds te storten;
 11. De raad conform artikel 5 lid 6 van de financiële verordening te informeren over het effect van deze investering op de schuldpositie van de gemeente;
 12. In te stemmen met het inhuren van externe capaciteit voor control, projectadministratie en controle op levering conform programma(‘s) van eisen op te stellen ter uitvoering van de stappen uit de planning van aanpak (besluitpunt 3.);
 13. In te stemmen met dekking van voornoemde capaciteit (besluitpunt 12.) uit de investeringskredieten (besluitpunten 4. en 5.);
 14. Dit onder het voorbehoud dat benutting van de in onderhavig voorstel gevraagde investeringskredieten (lees: realisatie van de woningen) alleen zal plaatsvinden indien van rijkswege een oplossing wordt geboden voor het financieringstekort dat voor de gemeente ontstaat door beschikbaarstelling van de bijdrage van het COA in 10 jaarlijkse tranches.
 15. Bijgaand raadsvoorstel vast te stellen.