Besluitenlijst 28 mei 2024

Besluit gunning winnaar aanbesteding bouw 68 woningen Hooiweg

Het college heeft besloten:

 • Kennis te nemen van de Aanbestedingsleidraad voor de Europese aanbesteding voor het realiseren van 68 flexwoningen aan de Hooiweg te Oude Pekela (20 maart 2024);
 • Te besluiten tot gunning van de opdracht aan Van den Nagel Modulaire Bouw B.V. te Barneveld voor het leveren en plaatsen van 68 tijdelijke woningen conform het als bijlage 2 opgenomen plan van aanpak en met in achtneming van de procedure zoals hierna beschreven in de paragraaf ‘uitvoering’;
 • Bijgaande brief aan de raad (met bijlage) vast te stellen.


Ontwerpbegroting 2025, concept-jaarstukken 2023 en begrotingswijziging 2024 van de Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Het college heeft besloten:

 • De raad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de ODG.
 • De concept-jaarstukken 2023 van de ODG ter informatie door te sturen naar de raad.
 • De raad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen op de begrotingswijziging 2024 van de ODG.


Instemmen met concept-Masterplan Oost-Groningen

Het college heeft besloten:

 • In te stemmen met het bijgevoegde concept Masterplan Oost-Groningen als kader voor het gezamenlijk organiseren van de strategische opgaven in Oost-Groningen;
 • Het concept Masterplan Oost-Groningen informatief (20 juni) voor te leggen aan de raad en tevens middels een op een later moment vast te stellen raadsvoorstel opiniërend (september);
 • Het concept Masterplan Oost-Groningen ter kennisname aan te bieden aan de bestuurlijke tafel Toekomst Groningen (Nij Begun);
 • Stakeholders nog voor het zomerreces 2024 te informeren over de inhoud van het Masterplan Oost-Groningen en hen uit te nodigen actief mee te denken over de uitvoering hiervan;
 • Bijgaande brief aan de raad vast te stellen.


Aankoop pand Albatrosstraat B 87 Nieuwe Pekela

Het college heeft besloten:

 • De locatie Albatrosstraat B 87, kadastraal bekend gemeente Nieuwe Pekela, sectie I, de nummers 142 en 1086 aan te kopen conform bijgaande concept koopovereenkomst voor een bedrag van € 235.000,- k.k.;
 • Na aankoop de locatie direct te laten slopen. De kosten van deze sloop en de daarbij behorende onderzoeken zijn meegenomen in de grondexploitatie.
 • De raad voor te stellen de grondexploitatie ‘Albatrosstraat’ conform bijbehorend grondexploitatieplan en grondexploitatiebegroting vast te stellen.
 • De raad te verzoeken de in de grondexploitatie opgenomen budgetten beschikbaar te stellen.


Vaststellen gewijzigde DIGI D

Het college heeft besloten:

 • De gewijzigde autorisatieprocedure en wijzigingsprocedure voor de webapplicatie van DigiD vast te stellen ten behoeve van de jaarlijkse ENSIA zelfevaluatie - DigiD Assessment.


Jaarstukken 2023 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Het college heeft besloten:

 • Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 Publiek Vervoer Groningen Drenthe;
 • De raad de jaarstukken 2023 Publiek Vervoer Groningen Drenthe ter kennisname toe te sturen.


Aanpassing fluctuatietarief Publiek Vervoer (Connexxion)

Het college heeft besloten:

 • In te stemmen met voorgestelde afbouw tot 70% van het fluctuatieschema voor Publiek Vervoer (zie bijlage), die start op 1 juli 2024.


Conceptbegroting 2025 Afeer

Het college heeft besloten:

 • Kennis te nemen van de conceptbegroting 2025 van Afeer;
 • De gemeenteraad voor te stellen de gemeentelijke bijdrage vanaf 2025 van € 6.917.000,- oplopend in 2028 naar € 7.230.000,- in de (meerjaren) begroting te verwerken via de Kaderbrief 2024;
 • De gemeenteraad vragen om geen zienswijze af te geven over deze begroting aan het algemeen bestuur van Afeer.


Wijziging begroting 2024 Afeer

Het college heeft besloten:

 • Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2024 van Afeer;
 • De gemeenteraad vragen om geen zienswijze af te geven over deze begroting aan het algemeen bestuur van Afeer.