Besluitenlijst 27 februari 2024

Actualisatie centrumregeling Beschermd Wonen, Opvang en Inloopvoorziening GGZ 2024

Het college heeft besloten:

 • Instemmen met het ontwerp van de Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorzieningen GGZ Groningen 2024.
 • Intrekken van de Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorziening GGZ Groningen 2021 en het Convenant beschermd wonen en opvang 2021.
 • De raad te adviseren geen zienswijze naar voren te brengen over het ontwerp van de Centrumregeling 2024.
 • De ontwerp-centrumregeling met bijgaand raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Subsidie 2024 Stichting Groningen HartVeilig

Het college heeft besloten:

 • Aan Stichting Groningen HartVeilig een structurele subsidie te verstrekken van € 1.488,48.
 • Deze subsidie ad. € 1.488,48 voor 2024 te dekken vanuit het reeds beschikbaar gestelde budget voor Gezondheidsbeleid onder Programma 2 Gezondheid. Daarna wordt de subsidie meegenomen in de begroting.
 • De Stichting Groningen HartVeilig te informeren over uw besluit door middel van bijgevoegde beschikking.

Adviesraad Sociaal Domein

Het college heeft besloten:

 • In te stemmen met het per 1 juni 2024 installeren van een Adviesraad Sociaal Domein Pekela ex. artikel 84 van de Gemeentewet.
 • In te stemmen met het opheffen van de Seniorenraad ex. artikel 84 van de Gemeentewet.De gemeenteraad de bijgevoegde Verordening Adviesraad Sociaal Domein Pekela te laten vaststellen en de Verordening Cliëntenparticipatie 2015 gelijktijdig te laten intrekken.
 • De gemeenteraad voor te stellen de meerjarige bijstelling van €10.000 structureel mee te nemen bij het actualiseren van de budgetten bij de Kaderbrief 2024.
 • De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel te verzoeken een incidenteel budget van €7.500 beschikbaar te laten stellen voor een werving en selectieprocedure;
 • De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om deze incidentele lasten van €7.500 te dekken middels een onttrekking aan de Algemene Reserve.
 • In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel Adviesraad Sociaal Domein.
 • In te stemmen met de bijgevoegde presentatie aan de raad.

Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) van de gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

 • Met ingang van 01 januari 2024 de betrokkene voor de periode dat zij werkzaam is bij de gemeente Pekela te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Pekela

Aanstellingen ambtenaar burgerlijke stand (ABS) van de gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

 • Met ingang van 01 januari 2024 aan te stellen tot ambtenaar burgerlijk stand (ABS) van de gemeente Pekela de in bijgevoegde nota vermelde personen.
 • De benoemingen in laten gaan op 01 januari 2024 voor de periode dat zij werkzaam zijn bij de gemeente Pekela.